El currículum a l'escola i a l'aulaMaterials per conèixer el currículum de l'educació primària i la seva vinculació amb el dia a dia de les escoles i de la pràctica a l’aulaDescripció general del materials


Aquests materials tenen com a objectiu facilitar el coneixement dels principals elements del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l'Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Els destinataris són els mestres, els equips docents i tots els professionals que intervenen a les escoles. Estan organitzats per promoure en els claustres el debat pedagògic en relació amb el treball per competències perquè reverteixi en la millora dels projectes propis de cada centre i de les pràctiques metodològiques a l'aula.

Organització


Aquests materials es presenten organitzats en 4 mòduls

Cada mòdul s'ha estructurat en 6 apartats:

  1. Descripció general
  2. Objectius
  3. Lectura prèvia
  4. Idees clau
  5. Pràctica
  6. Per saber-ne més

Les pràctiques, a banda de servir per a la presentació d'aquest nou currículum, són un exemple de la seva utilitat per a la pràctica d'aula.


Temporització


Aquest materials es poden utilitzar com a conjunt o bé de forma separada com a mitjà per a la reflexió pedagògica d'un equip docent.

Els equips docents que decideixin iniciar un procés de reflexió pedagògica amb l'ús de tots els materials que aquí es presenten hauran de preveure la dedicació aproximada d'una hora de treball individual i de 4 hores de treball en equip per a cadascun dels mòduls. S'ha de tenir en compte que cada pràctica és una proposta d'acció i de reflexió individual i en equip que implica la pràctica a l'aula.


Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. Les decisions educatives estan centrades en l'alumne, en el seu benestar i en els seus interessos.