Taller d'avaluacióMaterials per compartir l'avaluació com a motor de l'aprenentatge


Aquests materials es presenten organitzats en 4 mòduls:

Descripció general del materials


Aquests materials tenen com a objectiu facilitar el coneixement i anàlisi dels principals elements de l'Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària, on s'estableix que cal posar una cura especial en el caràcter formatiu de l'avaluació.

Objectius del taller

  1. Conèixer el contingut i les finalitats de l’ordre d’avaluació de l’educació primària.
  2. Reflexionar sobre la pròpia pràctica en la gestió de l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes i compartir-la.
  3. Canviar o consolidar algunes de les pràctiques d’aula per a la millora dels aprenentatges de tots els alumnes.
  4. Transferir els coneixements adquirits i les experiències realitzades a la resta de docents de la nostra escola.

Els destinataris són els mestres, els equips docents i tots els professionals que intervenen a les escoles. Estan organitzats per promoure en els claustres el debat pedagògic en relació amb la funció reguladora de l'avaluació.

La intenció és la d'aplicar una avaluació que sigui gratificant per a l’alumnat i els docents, i que serveixi per aprendre. Cal entendre que aprendre és revisar (avaluar-regular) tant les maneres de pensar, de fer, de parlar, de sentir… Per tant, l’alumne és el protagonista de l’avaluació, ja que és ell qui ha de corregir allò que no fa prou bé o que té dificultats. Conseqüentment, la qualificació té sentit com a comprovació del que s’ha après.


Organització


Aquests materials es presenten organitzats en 4 mòduls:

Cada mòdul s'ha estructurat en 5 apartats:

  1. Lectura prèvia i vídeo introductori.
  2. Presentació amb el contingut clau de cada sessió.
  3. Pràctica per a realitzar-la al taller.
  4. Pràctica per a realitzar-la a l’aula.
  5. Per saber-ne més.

Les pràctiques, a banda de servir per a la presentació de l'ordre d'avaluació, són un exemple de la seva utilitat per a la pràctica d'aula.


Temporització


Aquest materials es poden utilitzar com a conjunt o bé de forma separada com a mitjà per a la reflexió pedagògica d'un equip docent.

Els equips docents que decideixin iniciar un procés de reflexió pedagògica amb l'ús de tots els materials que aquí es presenten hauran de preveure la dedicació aproximada de 3/4 d'hora de treball individual i de 4 hores de treball en equip per a cadascun dels mòduls. S'ha de tenir en compte que cada pràctica és una proposta d'acció i de reflexió individual i en equip que implica la pràctica a l'aula.


L'èxit dels aprenentatges es juga més en la correcció i en l’(auto) regulació contínua que no pas en la genialitat del mètode. Perrenoud.