Dimensió: Connexions

Relacionar conceptes matemàtics és essencial per poder raonar, comunicar-se matemàticament i resoldre problemes. Algunes connexions es donen entre idees del mateix bloc de continguts del currículum, com ara:

  • relacionar operacions (inverses com multiplicar i dividir, amb algun significat en comú com suma i multiplicació o també multiplicació i potència…).
  • relacionar multiplicació i divisió amb divisibilitat, amb fracció, amb decimals.

Altres es donen entre dos o més blocs diferents, com ara:

  • representar el producte com a una graella o com l’àrea d’un rectangle.
  • relacionar l’equivalència de fraccions amb l’equivalència d’àrees.
  • aplicar les taules (relacions i canvi) a conceptes que impliquin nombres, mesures…

En altres casos connectem processos:

  • conjecturar implica adonar-se de relacions entre casos concrets d’una mateixa situació.
  • resoldre problemes precisa d’una representació adient.
  • relacionar diferents representacions referma la generalització (raonament), per exemple representacions aritmètiques i geomètriques de la propietat distributiva, diferents representacions de fraccions.

També es donen connexions entre matemàtiques i la vida quotidiana o amb les diferents àrees de coneixement escolar.

Activitat 1. Connexió de conceptes de diversos blocs de contingut: "Tot plegant paper"

Es tracta d’una situació simple: plegar una tira de paper per la meitat de manera reiterada.

El fet de recollir en una taula el número de rectangles, els de plecs (vall o muntanya), la fracció de la tira que apareix permet establir connexions entre aquestes dades.

En sentit vertical de la taula es troben patrons de com evolucionen les diverses dades i en sentit horitzontal com connectar potències i fraccions.

El context de l'activitat és geomètric, les dades són aritmètiques.

La decisió, per exemple, de quins plecs son vall i quins muntanya porta a veure com influeix això en la resposta.Descarregar en pdf

Activitat 2. Connexions de conceptes de nombres i operacions: “Decorant pastissos”

Activitat que es pot plantejar des de cicle inicial a superior. Permet enfocs diversos i prendre decisions de les que se’n podran observar i raonar les conseqüències. La situació pot ser representada de diverses maneres, progressivament més abstractes. Des de dibuixos als primers cursos fins a taules.

Comptar de tant en tant es connecta amb la multiplicació i amb les idees de múltiples i divisors.Descarregar en pdf

Activitat 3. Connexió matemàtiques i vida quotidiana: “Embolicant capses"

Una activitat quotidiana serveix per connectar geometria, mesura i vida quotidiana. Aquesta activitat, adaptant-la, s'ha plantejat a P5, 1r, 4t i 6è. Es tracta d’embolicar una capsa amb el mínim paper necessari o bé calcular el mínim cordill per lligar-la.

És experimental, implica temes de posició relativa del paper i la capsa, dels moviments que cal fer per embolicar, de les característiques de polígons i prismes, del desenvolupament pla d’un prisma, de les seves mesures i la suma de les arestes.

En aquesta situació, com moltes altres, les preguntes de la mestra/e són fonamentals per fer adonar de les connexions que es donen en el transcurs de lactivitat.Descarregar en pdf

Idees clau de connexions

Indicadors d'avaluació relacionats amb Connexions