Fotografia

Introducció

Aquest mòdul no preten ensinistrar al professorat en l'us dels rudiments de la fotografia o dels multimèdia, ni tampoc seran necessaris grans coneixements inicials de les tècniques i del llenguatge fotogràfic per part seva. Pel seu caràcter trasversal, es podrà adaptar a diferents nivells d'anàlisi i d'aplicació, des del primer cicle de l'ESO fins el batxillerat.

Més que un receptari de tècniques fotogràfiques, aquest mòdul s'ha de prendre com a un repertori d'idees, per tal d'aplicar la fotografia com a eina de comunicació i plasmació de les vivències i les preocupacions dels adolescents. Aquest mòdul invita al professorat a construir activitats fonamentades en els interesos vitals dels seus alumnes i pensem que això no és una decisió trivial, donat que molts fotògrafs han afirmat que la base de la seva inquietut per la fotografia no és altra que l'interés per la vida. La fotografia és molt útil a nivell individual i col·lectiu per expressar idees, sentiments i preocupacions. I quan es posa en circulació és una forma molt eficaç d'intervenir en la societat, de reclamar drets i, consequentment, pot esdevenir una eina per a construir comunitats, derrocar injustícies i apropar persones i cultures.

Busqueu informació sobre aquells aspectes que tingueu menys treballats a partir dels recursos web i la bibliografia que us facilitem, per tal d'aclarir els dubtes tècnics i teòrics que puguin sorgir durant la pràctica. Però que no us aturi el desconeixement del llenguatge, ni de la tècnica, ni del maquinari, ni dels programes: l'objectiu principal és que us animeu a fer ús de la fotografia a l'aula mitjançant exercicis pensats per vosaltres a partir de les pràctiques que aquí us ensenyem. La vostra feina és adaptar els exercicis propossats als interessos del grup d'alumnes amb els quals haureu de treballar.

Hem posat molts exemples d'exercicis i si no teniu temps per experimentar-los tots, exerciteu-vos tot escollint les idees que us semblin més interessants de cada pràctica per tal de fer una programació adaptada a un grup d'alumnes concrets. L'exercici final consistirà en portar a terme una d'elles a l'aula, amb una temporització que no superi les quatre hores lectives.

Objectius del mòdul

 • Fer una aproximació a la fotografia com a eina expressiva des del currículum d'EVP.
 • Oferir recursos per a treballar les possibilitats comunicatives i expressives de la fotografia.
 • Aportar propostes per a organitzar activitats participatives a l'aula.
 • Donar eines i recursos per a analitzar fotografies de tot tipus: publicitat, reportatge, artística.
 • Donar idees per a programar activitats fent servir la fotografia i fer presentacions sota diferents formats amb finalitats comunicatives diferents.

Continguts del mòdul

Explorar i percebre
 • Lectura i interpretació d'imatges tot identificant i relacionant els aspectes del llenguatge tecnològic, de contingut i contextuals.
 • Reconeixement de les finalitats informativa, publicitària, expressiva i estètica de la comunicació mitjançant la fotografia.
 • Exploració dels possibles significats de les imatges segons el context en el qual es mostren i la finalitat amb les quals han estat fetes. Identificació de recursos del llenguatge utilitzats en els mitjans de comunicació: premsa i publicitat.
 • Reconeixement i comprensió d'una estructura formal com a base de la presa fotogràfica.
 • Anàlisi de fotografies utilitzant els elements conceptuals propis del llenguatge de la fotografia com a elements de descripció, tenint en compte conceptes de la representació fotogràfica: punt de vista, enquadrament, il·luminació, nitidesa, enfocament, clarobscur i color.
 • Realització de fotografies experimentant amb els elements propis del llenguatge de la fotografia com a elements de descripció.
 • Produir narratives i discursos en format multimèdia, com a plasmació de l'experimentació i la recerca fotogràfica.
 • Aplicació de les tècniques multimèdia a l'edició de fotografies.
Interpretar i crear
 • Experimentació i utilització de la càmera fotogràfica en funció d'intencions comunicatives, informatives, expressives, descriptives, reflexives i crítiques.
 • Realització d’esquemes de previsualització i planificació del procés de creació (des de la idea inicial fins l’elaboració de presentacions multimèdia), facilitant l’autoreflexió, autoavaluació i avaluació.
 • Representació personal d’idees utilitzant les càmeres fotogràfiques i els recursos TIC, i manifestant iniciativa, creativitat i imaginació.
 • Creació col·lectiva de reportatges i narracions mitjançant imatges. Utilització dels recursos TIC per a la recerca i difusió de les imatges.
Dimensió social i cultural
 • Anàlisi de fotografies tot situant-les en el context històric, social i territorial d'on provenen i detectant similituds i diferències respecte a altres societats i cultures.
 • Determinació dels aspectes tècnics, estètics, de context i discursius que destaquen en un conjunt de fotografies o l'obra d'un autor determinat (factors personals, socials, ideològics, simbòlics).
 • Identificació i comparació de realitats, temàtiques, estils i tendències en la fotografia, valorant, respectant, i gaudint de la varietat de propostes a la fotografia històrica i contemporània, a través del coneixement dels arxius del nostre patrimoni històric i cultural.
 • Comparació de les imatges fotogràfiques amb altre tipus d'imatges artesanals o/i tecnològiques.
 • Actitud crítica davant les fotografies: sospita enfront els mitjans de comunicació i els interesos mediàtics, recel devant la publicitat que incita al consum i rebuig dels elements que suposin discriminació de gènere, edat, social, cultural, etc.
 • Reconeixement i valoració del paper discursiu de la fotografia documental en la societat actual.
 • Apropament a la fotografia descobrint la relació que té amb la cultura i el pensament contemporani, les arts plàstiques i els mitjans de comunicació.
 • Reconeixement dels principals agents de producció de la fotografia: mercat, interessos polítics internacionals, ideologies dominants, etc.
 • Introducció del gust per la fotografia i la seva relació amb el pensament, la literatura, el cinema, la música i les arts plàstiques.
Connexions amb altres matèries

Ciències socials. Educació civicoètica

 • Anàlisi de la imatge en el context dels mitjans de comunicació. Interpretació dels missatges que es desprenen de la publicitat i de la fotografia informativa a la premsa.
 • La fotografia com a document social i eina per a la memòria col.lectiva.
 • Ús de la fotografia amb diferents aplicacions per a comunicar els resultats de la recerca i observació del món que ens envolta.

Tecnologia. Informática

 • Ús de recursos i maquinaris: eines de captació d'imatges, programes d'edició de fotografies i de presentació, muntatge i difusió.

Llengues

 • Entendre la fotografia com a una eina de coneixement del món, primer pas per a la comunicació d'idees.
 • Definició dels objectius, les motivacions, les idees, els procesos, els plans de treball, l'anàlisi i les valoracions dels resultats mitjançant memòries escrites i exposicions orals.
 • Creació de productes visuals per a la comunicació, en els quals intervenen tant la imatge com la paraula escrita.

Recursos a la xarxa

Cursos telemàtics associats als continguts del mòdul

 • DV35: Mitjans de comunicació a l'educació a secundària.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv35.htm

 • DV30: La imatge fotogràfica en la pràctica educativa. Usos i tractament didàctic.

Material de cursos i seminaris associats als continguts del mòdul

 • DV 16: Introducció a l'ús de la imatge digital.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/dv16/dv16.htm

 • DV 17: La fotografia com a recurs didàctic.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/dv17/dv17.htm

 • Seminari: Comunicació i audiovisuals a Internet. Especialment el mòdul 2 FOTOBLOC.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/jtca.htm

Bibliografia

 • Bibliografia de pàgines web on pots trobar molts recursos sobre fotografia. Està pensada a fi que els alumnes de batxillerat i cicles puguin navegar també pel seu compte:bibliografia_webs.pdf
 • Bibliografia general de fotografia. Partint de la fotografia a Catalunya, aquesta bibliografia vol presentar el més important que s'ha publicat de la producció fotogràfica universal de tots els temps: bibliografia_fotografia.pdf