Disseny i il·lustració

Introducció

Tots els treballs de disseny gràfic o il·lustració que veiem diàriament es realitzen amb l’ajuda d’ordinador. Els programes informàtics per fer aquesta tasca són variats per tal de facilitar la feina dels dissenyadors i dissenyadores, ja sigui en la manipulació d’imatges o textos, o en la reproducció tecnològica d’aquests.

La utilització de programes de tractament d’imatges a l’aula de dibuix ja no és una novetat. Hem d’abandonar els prejudicis i desmitificar els aparells de tecnologia digital. Hem de reconèixer que el nostre alumnat és capaç d'aprendre amb rapidesa qualsevol dels programes però, tot hi sent un gran consumidor d’imatges, esdevé un semi-analfabet visual sinó es treballa la cultura visual. Un dels avantatges dels programes de dibuix per ordinador és que permet veure i entendre millor els continguts curriculars de la matèria. És més pràctic, per exemple, aprendre les regles i les lleis de composició amb un ordinador, ja que podem simplificar tasques com: provar, guardar, veure i rectificar, engrandir i reduir, comparar, canviar de color, etc. Tot es pot fer de manera immediata; l'ordinador és una eina útil, però sempre cal aplicar la creativitat.

Aquest mòdul pretén, amb exercicis senzills, animar al professorat d'ESO i de batxillerat en la pràctica dels programes de dibuix per ordinador. Les pràctiques 1-2-3 estan pensades per introduir les eines dels programes informàtics de dibuix, desenvolupant els continguts clàssics del currículum de la matèria. La pràctica 4 és una proposta per tal de treballar el disseny amb l'ordinador, dissenyant un cartell, amb pautes obertes que també poden ser aplicables a una portada, un tríptic o díptic, una pàgina web, un flyer, una samarreta, etc.

Desgraciadament moltes de les nostres aules no tenen l'equipament necessari d'aparells i programes de dibuix. Això no ha de ser un impediment perquè el nostre alumnat tingui la formació necessària. L’escola ha de donar l'ocassió als nois i noies de conèixer el món de la imatge, donat que es calcula que més d’un 20% o 30% del nostre alumnat treballarà en el futur en algun ofici relacionat directament o indirectament amb aquest món. A la matèria d’EVP l'educació en la imatge es objectiu fonamental.

Tots els treballs que es mostren com a exemples de les activitats proposades al mòdul han estat realitzats pels estudiants de 3r i 4t d'ESO de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca durant els darrers tres cursos.

Objectius del mòdul

 • Donar a conèixer els recursos TIC adients per a l'ensenyament d’Educació visual i plàstica a l’ESO i al batxillerat.
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional.
 • Proposar i estudiar exemples d'ús didàctic dels recursos TIC a l'aula.
 • Elaborar un projecte propi d'ús curricular amb l’ús de les TIC.

Continguts del mòdul

Explorar i percebre
 • Anàlisi i realització de composicions utilitzant els elements conceptuals propis del llenguatge visual com a elements de descripció i expressió, tenint en compte conceptes d'equilibri, proporció i ritme… amb l’utilització de les TIC
 • Identificació i experimentació amb elements del llenguatge visual com a configuradors de formes i imatges (llum, forma, color, textura, dimensió) utilitzant les TIC.
 • Representació de formes a partir de punts de partida diversos, reflexionant sobre aspectes com la posició, la situació, els ritmes, el clarobscur, els efectes visuals, la imaginació, la fantasia, la comprensió i la proposta alternativa, amb l’utilització de les TIC.
 • Anàlisi dels valors funcionals, estètics, culturals i discursius en les arts aplicades i del disseny.
 • Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.
 • Aplicació de les tècniques multimèdia a l'edició d'imatges estàtiques i a l'elaboració de propostes multidisciplinàries.
Interpretar i crear
 • Experimentació i utilització de procediments de representació en funció de les intencions comunicatives, informatives, expressives, descriptives, reflexives i crítiques.
 • Creació col·lectiva de produccions artístiques visuals. Utilització dels recursos TIC per a la recerca i la creació d'imatges.
 • Elaboració de projectes artístics i de comunicació audiovisual de forma creativa i cooperativa.
 • Reconeixement de la sintaxi dels llenguatges visuals del disseny (gràfic, interiorisme, moda) i l'audiovisual (cinema i vídeo).
 • Reflexió a l'entorn de les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la societat.
Dimensió social i cultural
 • Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que destaquen en una obra determinada ( factors personals, socials, ideològics, simbòlics).
 • Actitud crítica i coeducativa, davant d’anàlisis de les imatges audiovisuals pròpies i d'altres mitjans.
 • Identificació i comparació de temàtiques, estils i tendències de les arts visuals, valorant, respectant, i gaudint del patrimoni històric i cultural.
 • Comparació dels missatges audiovisuals provinents de diferents mitjans de comunicació (cinema, televisió, Internet) amb altres formes de manifestació artística i mediàtica.
 • Identificació d'estratègies del llenguatge visual, plàstic i audiovisual en l'àmbit de la premsa, la publicitat, la televisió i el disseny.
 • Actitud crítica davant les necessitats de consum creades per la publicitat i rebuig dels elements que aquesta conté i que suposen algun tipus de discriminació.
 • Reconeixement i valoració del paper discursiu de la imatge en la societat actual.
Connexions amb altres matèries

Música. Ciències socials. Educació civicoètica

 • Anàlisi de produccions audiovisuals, inclosa la publicitat, en el seu context i interpretació dels missatges.

Tecnologia. Informàtica

 • Ús de recursos i materials, especialment les TIC, per investigar i produir discursos visuals.
 • Ús de recursos TIC en la creació, elaboració i difusió de produccions artístiques.

Música. Ciències socials

 • Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, audiovisuals) per interpretar la realitat i per comunicar els resultats d'una recerca.
 • Valoració de les manifestacions artístiques en la seva diversitat i complexitat.

Llengua

 • Ús del vocabulari específic per descriure elements visuals i plàstics.
 • Producció de missatges audiovisuals amb intencionalitats diverses (informar, seduir, entretenir) tot emprant els recursos expressius adequats.

Recursos a la xarxa

Us proposem l'entrada a tres webs molt interessants. Es tracta d'associacions professionals d'il·lustradors de Catalunya, Valencia (L'APIV L'APIC) i del món. Aglutinen il·lustradors i il·lustradores procedents de totes les branques de la creació visual aplicada i són obertes a tots els professionals que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit. Podem trobar llibres, còmics, publicitat, embalatge (packaging), premsa, targes (greeting), animació, edició multimèdia, edició en línia (on line), infografia, cartellisme, estampació, caricatura, joc didàctic, muralisme, guió il·lustrat (storyboard), esbós (layout)i il·lustració científica. Ofereixen atenció professional i jurídica.

Associació Professional d'Il.lustradors de Catalunya http://www.apic.es/

Associació Professional d'Il.lustradors de València http://www.apiv.com/

Illustration Mundo http://www.illustrationmundo.com

Bibliografia

Dondis, D.A.(1990), La sintaxis de la imagen, Barcelona: Gustavo Gili. L'aprenentatge d'una gramàtica de les imatges és imprescindible per a la comprensió de la cultura actual. Una cultura constituïda cada vegada més per multitud de missatges visuals, procedents de camps tan pròxims i tan diversos al mateix temps com són la fotografia i el cine, la televisió i el vídeo, els dissenys gràfic i industrial, les arts plàstiques i els treballs manuals, la premsa il·lustrada i els còmics, etcètera. És a dir, la quasi totalitat dels mitjans de comunicació de masses.

Camps,I.(1992), Què és el disseny?, Barcelona : Columna, Textos Eines 7. Explicació senzilla sobre el disseny, quin és l’àmbit d’aquesta disciplina i la realitat present i futura.

Swann, A., Bases del diseño gráfico, México: Gustavo Gili. Com enfrontar-se a una composició, i com elegir la combinació adequada per dissenyar-la.

Samara, T. (2007), Los elementos del diseño, Barcelona: Gustavo Gili. És un manual de disseny, ofereix consells i normes.

Munari, B. (Milán, 1907–1998), Diseño y Comunicación Visual, Barcelona: Gustavo Gil. Poeta, escultor, pedagog i autor de llibres infantils, Bruno Munari fa una reflexió i un estudi exhaustiu sobre la comunicació visual.

Muller Brockman, J., Historia de la Comunicación Visual, Barcelona: Gustavo Gili. A més de ser una història de la comunicació visual, la primera que s'escriu, és també una historia visual de la comunicació.

Austin, T / Doust, R. Diseño de nuevos medios de comunicación, Blume. Ús de les noves tecnologies per fer-les servir de manera creativa.

Strassburger, By Mike. and Robynne Raye, El estudio Modern Dog expone: Harper Collins. Cartells de les dues últimes dècades reconeguts internacionalment i de temàtica actual i de gran interès social.