Circuits i sistemes pneumàtics

L'objectiu d'aquesta pràctica és analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l’entorn.

A la segona part de la pràctica, s'abordarà el disseny i construció de circuits pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors es duran a terme els esquemes pneumàtics corresponents.

Desenvolupament de la pràctica

Per començar la pràctica veurem la informació bàsica referent a l'equip d'assaig de tecnologia pneumàtica i electropneumàtica que forma part de la dotació de centre (expedient 31/00).

Equip d’assaig de tecnologia pneumàtica i electropneumàtica

L'equip es composa d'una base de treball i estructures tridimensionals fet de perfil d'alumini ranurat on es poden fixar individualment tots els elements pneumàtics i electropneumàtics en qualsevol de les ranures d'aquest perfil. Tots els elements pneumàtics i electropneumàtics i les estructures tridimensionals es fixen i manipulen individualment.

 • Els elements de control elèctrics, distribuïdor, relés, polsadors, també estan fets en mòduls independents per fixar a les ranures del perfil sense eines, per tal de fer un sistema completament modular i optimitzar l'espai de treball.
 • Inclou tots els materials pneumàtics elèctrics i mecànics per la realització dels assaigs pel que només es fa necessari disposar d'un punt d'alimentació de 220V.
 • Tant la part elèctrica de control com la de potència són de 24V corrent continu i les bobines són de baix consum (2 W), de forma que l'equip es pot connectar a qualsevol controlador o autòmat programable que treballi amb aquesta tensió.
 • Per les dimensions de l'equip i el nombre d'elements es poden realitzar dues pràctiques de forma simultània.

Per tenir més informació sobre aquesta dotació, la millor opció és consultar l'informe que va realitzar l'equip de l'Aula de Recursos de TecnologiaTreball a l'aula: Projectes realitzats per alumnes

A continuació podeu veure una breu selecció de projectes desenvolupats per alumnes de centres de secundària amb l'equip de pneumàtica.

Projecte 1: Muntatge d'un procés industrial mitjançant l'equip electropneumàtic

p3_aulatec_pneu_muntatge.jpg

Projecte 2: Classificació automàtica d'elements

p3_aulatec_pneu_alumnes_2.jpg

Simuladors per treballar a l'aula

Els simuladors ens permeten reproduir el funcionament i comportament d'un sistema. Els dos simuladors que us mostrem a continuació són capaços de recrear sistemes pneumàtics senzills, ajustant-se al comportament real que tindria el sistema.

Com simular un circuit pneumàtic amb el simulador de pneumàtica en 3D?

 • Per dissenyar un circuit cal clicar al damunt del quadre on volem colocar el component pneumàtic. Se'ns obre una finestra amb tots els elements possibles i se n'ha de triar un.
 • Els diferents components s'interconnecten mitjançant els conductes.
 • Per simular el funcionament del sistema cal prémer el botó "Simulación".
 • Si no hem dut a terme correctament la interconnexió dels components i detecta un escapament d'aigua, la simulació ens ho mostra per a poder-ho corregir sense haver de recórrer a l'esquema en 2D.
 • El simulador ens permet també veure l'esquema en 2D corresponent al circuit muntat.p3_m_simulador.jpg

Com simular un circuit pneumàtic amb el simulador de pneumàtica en 2D?

 • Per dissenyar un circuit cal clicar al damunt del component que volem seleccionar i arrossegar-lo.
 • Els conductes que connecten els components es generen unint mitjançant el ratolí (arrossegant-lo d'un punt a un altre se'ns va dibuixant una línia).
 • Per simular el funcionament del sistema cal prémer el botó "Simular".
 • El simulador ens permet imprimir en paper el circuit.p3_bueno.jpg

Simulador de circuits pneumàtics amb esquemes ja inclosos i interactius

Aquest simulador conté una bateria de 10 simulacions ja dissenyades. L'usuari pot actuar sobre les simulacions però no pot dissenyar-ne de noves.

p3_pneumaticsim.jpg

Hi ha altres simuladors més potents i complets, que poden arribar a dissenyar circuits automatitzats mitjançant sistemes pneumàtics i electropneumàtics, però són versions DEMO. Podeu trobar més informació en el següent enllaç:

http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/descarga/neumatica.html

Unitats didàctiques

Si es vol treballar la pneumàtica a partir d'una unitat didàctica des d'una vessant més teòrica o conceptual, a la xarxa disposem de diversos recursos. A continuació en destaquem una selecció:

Aulanet

Unitat didàctica sobre els fonaments de la pneumàtica. Orientada a cicles formatius però adequada també per a l'E.S.O.

p3_aulanet_unitat.jpg

LibrosVivos.net

Material didàctic sobre sistemes pneumàtics i hidràulics amb animacions, qüestions, activitats i material complementari.

p3_librosvivos.jpg

Jordian.net: Pneumàtica i electropneumàtica

Web de Jordi Jordan creada a partir d'un treball de recerca. Útil com a material d'ampliació i per a l'ús de l'equipament didàctic de pneumàtica.

p3_jordian.jpg

La pneumàtica en imatges

A l'hora de treballar els continguts d'aquest tema pot resultat molt interessant fer servir animacions i vídeos per tal de mostrar el funcionament de sistemes pneumàtics.


Informació complementària

Altres materials que també us poden ser útils: