L'habitatge

Instal·lació elèctrica

La unitat didàctica Instal·lacions elèctriques és una introducció a les instal·lacions elèctriques d'interior als habitatges.

Aquesta unitat didàctica introdueix els fonaments del circuit elèctric com a eina per a l'estudi de les instal·lacions elèctriques. S'estudien amb detall els principals elements que diferencien el circuit elèctric convencional de la instal·lació elèctrica.

A partir de l'estudi dels principals elements de comandament, s'analitza el comportament de la instal·lació.

En l'estudi dels esquemes elèctrics i de la simbologia normalitzada s'analitzen les tècniques bàsiques de representació que permeten representar una instal·lació.

A l'últim mòdul s'introdueixen les característiques del quadre de distribució i dels elements que el formen.

Cadascun dels mòduls de la unitat es complementa amb exemples, qüestionaris i activitats pràctiques que l'alumnat pot fer directament a l'ordinador. També es proposen activitats pràctiques que es poden desenvolupar a l'aula.

A continuació teniu l'enllaç a cadascun dels mòduls d'aquesta activitat:

Instal·lació elèctrica a l'habitatge

L'electricitat arriba als habitatges per mitjà de la instal·lació d'enllaç, que uneix la xarxa de distribució pública amb la instal·lació interior de cada habitatge. La instal·lació interior està formada pel quadre de comandament i protecció, els circuits d'alimentació dels receptors, els circuits de connexió terra i els receptors, i es pot representar mitjançant una simbologia normalitzada.És important respectar les normes d'ús de les instal·lacions i dels aparells i mantenir-los en bon estat. Podeu veure algunes normes bàsiques que cal seguir sempre al segon apartat de la MUD.

Instal·lació de calefacció a l'habitatge

Des del descobriment del foc, els éssers humans hem trobat altres sistemes per escalfar-nos, com a mínim una mica més segurs! Des del portal educatiu http://www.edu365.com entendreu com funciona la instal·lació de la calefacció. Un noi us mostrarà diverses animacions que expliquen el procés i el funcionament dels elements bàsics del sistema més utilitzat, el de la calefacció per aigua calenta. En el recorregut virtual, sempre podeu consultar el glossari de termes i posar en pràctica tot allò que heu après.Disseny de l'interior

Aquesta miniunitat et permet dissenyar l'interior d'un pis. Partint d'una planta de 12 x 7 metres, podràs decidir com fer la distribució interior col·locant envans per separar els diferents espais. A continuació, podràs posar portes i finestres, així com els diferents elements de mobiliari, sanitaris, cuina, etc.

Un cop acabat el dibuix, podràs imprimir-lo i, si vols, podràs construir la maqueta. A l'apartat Pràctica trobaràs orientacions i consells per realitzar la maqueta de l'habitatge que has dissenyat.Informació complementària


Per a estar al dia de la normativa sempre es pot consultar la Guia Tècnica d'aplicació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en el seu apartat d' instal·lacions interiors d'habitatges, que fa referència a les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) següents:


Per a acabar, disposeu d'un document en format pdf de l'editorial McGraw-Hill que descriu perfectament les diferents instal·lacions d'un habitatge i identifica els elements que les componen.

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448134230.pdf