L'habitatge. Pneumàtica. Electrònica. Automatismes i control

Objectius

 • Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.
 • Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col•lectiu i en la societat en general.
 • Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual per a la resolució d'un problema concret (simuladors).

Continguts (àrea i TIC)

Els continguts més importants d'aquest mòdul són:

L'habitatge

 • Anàlisi dels components que configuren les instal•lacions d'un habitatge, utilitzant la simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat.
 • Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. Mesures de seguretat a l'habitatge.
 • Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i domòtica.

Electrònica, pneumàtica i hidràulica

 • Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus principis de funcionament.
 • Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament.
 • Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits pneumàtics i hidràulics.

Control i automatització

 • Anàlisi dels diferents sistemes de control i sistemes automàtics
 • Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits de control.

Pràctiques

Pràctiques d'aquest mòdul: