Els transports: fonts d’energia, combustibles i estalvi energètic

Els mitjans de transport sempre han format part del progrés industrial. Aquests s’han anat desenvolupant gràcies a les diferents fonts d’energia descobertes. Malauradament, però, les fonts d’energia que s’utilitzen actualment s’esgotaran en el futur. És per això que es plantegen dos objectius en aquesta pràctica:

  • Conèixer el funcionament i les fonts d’energia que utilitzen la majoria dels vehicles autopropulsats
  • Reflexionar sobre les repercussions dels actuals combustibles en el medi ambient i la possibilitat de que siguin substituïts en un futur per combustibles alternatius

Desenvolupament de la pràctica

Els recursos disponibles a Internet són molt amplis. Es treballarà la miniunitat didàctica (MUD) de tecnologia Vehicles amb pila de combustible, el transport del futur? i la unitat didàctica de l’Escola Oberta El motor de gasolina.

MUD de tecnologia: Vehicles amb pila de combustible, el transport del futur?

Els vehicles elèctrics poden arribar a ser una bona alternativa als vehicles actuals que funcionen amb combustibles fòssils. Des de la MUD Vehicles amb pila de combustible, el transport del futur? es presenten les seves característiques, avantatges i inconvenients, tot analitzant els vehicles elèctrics que funcionen amb bateries, els vehicles elèctrics amb pila de combustible i l'obtenció d'hidrogen com a combustible per a l'automoció.

Aquesta MUD està organitzada en tres apartats, indicats mitjançant els números 1, 2 i 3. Visita les tres presentacions flash (sabràs que has arribat al final de la presentació perquè et torna a sortir la pantalla d'inici de la MUD).

Vehicles elèctrics: avantatges i inconvenients
Vehicles elèctrics amb pila de combustible
Obtenció d'hidrogen per a l'automoció
Fes un cop d'ull a l'apartat Avalua't, que conté deu qüestions de tipus test sobre el tema i a Practica, que conté una experiència que es pot dur a terme a l'aula sobre l'obtenció d'hidrogen a partir d'un procés d'electròlisi. Al final d'aquest apartat també trobaràs enllaços sobre la pila de combustible per ampliar els continguts treballats.

MUD de tecnologia: El motor de gasolina

La unitat didàctica El motor de gasolina ens ofereix dues formes de treball: la vista dinàmica i la vista lliure. Tria la dinàmica i respon les qüestions que et proposa a mida que recorres l'aplicació Flash. Quan acabis entra a la vista lliure, o des del final de la vista dinàmica mateix i contesta, en un document d'OpenOffice el qüestionari proposat.

El motor de gasolina

Programació de l'activitat

  • Metodologia

Un bon enfocament metodològic de treball de la MUD sobre els vehicles elèctrics és a partir de la pissarra digital, és a dir, projectar amb el canó la MUD i al final proposar les qüestions a tota la classe i explicar l'experiència per dur-la a terme a la propera sessió desdoblada.

En canvi la MUD que ens parla sobre el motor de gasolina és molt adequada per treballar a l'aula d'informàtica, per parelles, cadascuna al seu ritme, doncs fent la visita dinàmica els alumnes mateixos s'autoavaluen els conceptes, ja que no poden passar a la pantalla següent sense haver contestat un mínim de preguntes correctament.

  • Temporització

Dues sessions per la MUD sobre els vehicles elèctrics (la primera amb classe sencera i canó de projecció, i la segona a l'aula de tecnologia per realitzar la pràctica) i una sessió per la unitat didàctica sobre el motor de gasolina a l'aula d'informàtica.

Informació complementària