Els transports: màquines, mecanismes i estalvi energètic. Les comunicacions. El projecte tècnic

Objectius

  • Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.
  • Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic.
  • Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.
  • Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb el disseny de pàgines web i els continguts multimèdia, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.

Continguts (àrea i TIC)

Els continguts més importants d'aquest mòdul són:

Màquines, mecanismes i estructures

  • Identificació de les fonts d'energia utilitzades en diferents transports. Valoració de l'ús de combustibles tradicionals i alternatius, impacte en el medi i estalvi energètic en relació al transport
  • Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació de moviment

Els projectes tecnològics

  • Desenvolupament d’un projecte tècnic: Caracterització dels elements. Simbologia i llenguatge tècnic.Valoració de l'estalvi de material.

Les comunicacions

  • Utilització de programes de creació i edició de pàgines web.
  • Reconeixement i funcionament de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques. Reflexió sobre el seu ús responsable.
  • Utilització de programes interactius amb contingut multimèdia i recerca a la xarxa de recursos relacionats amb el tema.

Pràctiques

Al quart mòdul del curs hi trobareu les pràctiques següents: