El projecte intraweb

Intraweb El projecte intraweb va néixer amb l'objectiu d'aprofitar les possibilitats i els recursos que ofereixen les TIC per desenvolupar una eina que proporcioni mecanismes de comunicació en el centre, a la vegada que aporti solucions a problemes quotidians de la vida escolar.

El resultat ha de ser una eina interactiva, participativa, accessible via Internet i fàcil de gestionar, on tots els col·lectius del centre poden trobar i aportar informació.

En resum, es podria dir que el projecte intraweb consisteix a unir els recursos educatius web i la plataforma moodle en una intranet de centre, en la qual només es necessitaria la intranet per a accedir a cadascun d'ells identificant-se prèviament com alumne o com professor.

Aquesta eina també ha de dotar el professorat de recursos per a l'ensenyament de les TIC, ajudant d'aquesta manera l'alumnat a assolir les competències bàsiques en aquest àmbit.

Per a dur a terme el desenvolupament del projecte Intraweb es va crear un grup de treball, al qual se li han encomanat diverses tasques:

Menú principal

 • Fomentar la comunicació en els centres docents entre els membres de la comunitat educativa.
 • Dissenyar i construir una maqueta fàcil d'instal·lar i administrar i que pugui ser el punt de partida per disposar d'una intranet de centre.
 • Promoure i difondre les intranets en general i la maqueta d'intranet en particular.
 • Donar suport als centres docents que disposin o vulguin disposar d'una intranet de centre.
 • Fer el seguiment de les experiències portades a terme en centres docents amb intranets en general i amb la maqueta d'intranet en particular, amb la intenció d'obtenir informació destinada a millorar el servei ofert pel Departament d'Educació.
 • Actualitzar la maqueta d'intranet per tal d'incorporar-hi les noves prestacions i millores aparegudes en el CMS sobre la qual se sustenta i en els mòduls addicionals.
 • Analitzar les noves necessitats que apareguin de cara a la intranet d'un centre docent i valorar-ne la implementació en la maqueta d'intranet.
 • Construir i fer el manteniment d'un web de suport on s'informarà de les novetats relatives al projecte i des d'on es distribuiran les noves versions de la maqueta.
 • Dotar als centres docents que hi siguin interessats d'una eina d'ensenyament-aprenentatge per ajudar a l'alumnat a assolir les competències bàsiques en TIC.

El projecte Intraweb no és més que l'intent de generar les sinergies necessàries perquè una intranet sigui possible, on l'equip i la comunitat educativa es sentin còmodes, útils i eficaços.

La maqueta

Amb l’objectiu de facilitar l’ús d’intranets en els centres educatius, s’ha creat una maqueta d’intranet. Aquesta maqueta es pot utilitzar com a punt de partida de la intranet dels centres. La maqueta d’intranet és molt flexible i permet ser configurada i adaptada a les necessitats particulars dels centres que la vulguin utilitzar. La proposta d’intranet que incorpora la maqueta no s’ha d’entendre com un programari rígid que no s’ha de manipular, sinó més aviat tot el contrari: una estructura modificable que té com a principal objectiu fer les coses una mica més fàcils.

La maqueta d'intranet, fruit del projecte, segueix les especificacions relacionades tot seguit:

 • Ha de ser flexible i s'ha de poder adaptar a les necessitats específiques d'un centre docent qualsevol de les etapes educatives.
 • Ha de mantenir l'estructura bàsica del CMS que s'hagi utilitzat com a punt de partida.
 • Ha de facilitar als centres les eines que puguin necessitar per tal de gestionar informació interna i externa de tipus no sensible.
 • Les diferents versions dels mòduls han de ser compatibles i han de garantir el traspàs de dades.
 • Ha d'incorporar eines que facilitin la integració de webs de centre existents prèviament.

Com a part del projecte s'ha creat el portal web (http://phobos.xtec.cat/intraweb) que serveix de punt de trobada de tothom que faci servir intranets al seu centre. En aquest portal es dóna suport i informació referent a la maqueta, en particular, i a intranets en general. També serveix per a fer suggeriments de millora de la maqueta, comentar possibles errors en el funcionament dels mòduls i facilitar les versions noves dels mòduls en el moment en què estiguin disponibles.

Maqueta de demostració: http://phobos.xtec.cat/intradv/cat

Maqueta de demostració

Suport

Com a part del projecte s'ha creat un portal web que serveix de punt de trobada de tothom que faci servir intranets en el seu centre. En aquest portal es dóna suport i informació referent a la maqueta, en particular, i a intranets en general. També serveix per fer suggeriments de millora de la maqueta, comentar possibles errors en el funcionament dels mòduls i facilitar les versions noves dels mòduls en el moment en que estiguin disponibles.

Suport del projecte intraweb: http://phobos.xtec.cat/intraweb

Sistema de preguntes més freqüents: http://phobos.xtec.cat/intraweb/suport

Suport Intraweb

Una altra via de contacte amb el grup de treball d'intranets és el correu electrònic (intraweb@xtec.cat), on es poden remetre dubtes i suggeriments relatius al projecte.

Situació del projecte

En abril de 2009, es disposa de la versió 2.0 de maqueta d'intranet, basada en el Zikula. Tots els mòduls de les versions anteriors de la maqueta s'han adaptat i millorat. També s'han creat alguns mòduls nous.

Des del curs 2004/2005 està actiu el grup de treball coordinat pel Departament d'Educació amb l'objectiu de definir i supervisar el projecte.

Es disposa de dos cursos de formació telemàtica: el D134 destinat als administradors i el D203 destinat als usuaris.

La maqueta d'intranets s'acaba d'incorporar al Servei Àgora i es treballa per posar a l'abast de tots els centres educatius. Els esforços se centren en el desenvolupament de les eines de migració de les versions antigues de la maqueta cap a les versions 2.x i en fer possible la migració a Àgora de totes les intranets.

Per a finalitzar podeu visualitzar un vídeo de la ponència d'Albert Perez Monfort: "Noves metodologies: La intranet d'un centre docent. El projecte Intraweb", que forma part del Congrés Nacional Internet en l'Aula realitzat el 26 de juny de 2008 en la seu de Barcelona.