L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació. Circuits elèctrics. Consum responsable

Objectius

  • Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.
  • Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.
  • Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb l'aprenentatge virtual, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.

Continguts (àrea i TIC)

Els continguts més importants d'aquest mòdul són:

L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació

  • Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge
  • Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals

Electricitat

  • Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament
  • Anàlisi dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia. Valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació d'electricitat

Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana

  • Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable

Pràctiques

Al tercer mòdul del curs trobareu les pràctiques següents: