El procés tecnològic: eines i materials, disseny i construcció d'objectes...

Objectius

  • Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col•lectiva.
  • Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.
  • Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat.
  • Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual.

Continguts (àrea i TIC)

Els continguts més importants d'aquest mòdul són:

La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia

  • Reconeixement i anàlisi d’eines i màquines pròpies de l’entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat
  • Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge

Disseny i construcció d'objectes

  • Disseny i construcció d’un objecte senzill triant els materials i eines adients i representant-lo aplicant els sistemes de representació tractats

Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació

  • Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen informació mitjançant l’ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors

Pràctiques

Al segon mòdul del curs trobareu les pràctiques següents: