Presentació

La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat de tecnologia d'educació secundària d'ESO, sobre els recursos que ofereixen Internet i les TIC per donar suport a la tasca docent en aquesta àrea.

Internet ha esdevingut un immens arxiu de material i d'informació de tot tipus. N'hi ha de molt bo i que possibilita el treball a l'aula: per a tots els nivells, amb diversitat de continguts, interactiu, multimèdia, en diversos formats (HTML, FLASH, PDF…) i en diferents idiomes. Hi ha material institucional, comercial i també elaborat per professorat amb experiència i excel·lència docents.

A través d'Internet és possible descarregar programes per utilitzar amb els alumnes, eines per crear materials o, senzillament, disposar d'informació per preparar classes, exercicis o proves escrites amb qualitat excel·lent.

Aquesta abundància demana saber trobar i seleccionar el material adient per a la programació d'aula. Internet és un mitjà que exigeix una cerca activa i una valoració crítica del que s'hi troba. Per això cal una mica de tècnica per utilitzar els cercadors, i organització per emmagatzemar sistemàticament la informació obtinguda i no perdre's en navegacions poc productives.

De bon començament hem d'agrair a tots els autors i les autores de material educatiu de tecnologia publicat de forma desinteressada a Internet la seva generositat i el treball ben fet: sense ells i elles, aquest curs no es podria fer realitat.

Objectius

Els objectius del curs són:

 • Donar a conèixer recursos TIC adients per a l'ensenyament de la Tecnologia
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional
 • Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos recursos, cercar-ne de nous i analitzar-ne la idoneïtat a l'aula
 • Promoure l'ús de recursos TIC a l'aula
 • Concretar alguns dels continguts apresos en l'elaboració d'un projecte curricular propi

Continguts

El curs està estructurat en un mòdul introductori (mòdul 0), sis mòduls de contingut curricular i projecte final. La durada és de 45 hores, distribuïdes en 6 hores per a cada mòdul (sense comptar el mòdul introductori), i 9 hores per a la realització del projecte.

El disseny d'un curs com aquest planteja, sobre la seva estructura, el dilema següent:

 • Centrar-lo en els recursos i/o en les eines
 • Centrar-lo en els apartats dels currículums

Si l'opció escollida hagués estat la primera, hauríem elaborat mòduls que portarien títols com "Quaderns virtuals", "Full de càlcul", "WebQuest", "JClic"…; mòduls que probablement necessitarien d'un curs sencer i que, de fet, ja són objecte de l'oferta formativa del Departament d'Educació i Universitats. Malgrat presentar recursos creats amb aquests programes, el nostre propòsit és oferir un curs per a usuaris de recursos TIC, no per a creadors de recursos TIC.

Per les raons anteriors, s'ha cregut més convenient posar l'èmfasi en els apartats sobre els currículums, i en cada mòdul examinar recursos diversos, sempre intentant que hi hagi algun nexe temàtic comú.

Seguint aquest plantejament, els mòduls són:

 • Mòdul 0: Punt de partida
 • Mòdul 1: La tecnologia a la XTEC i l'edu365. Eines i programari lliure per al professorat
 • Mòdul 2: El procés tecnològic: eines i materials, disseny i construcció d'objectes.
 • Mòdul 3: L'ordinador, mitjà de comunicació. Circuits elèctrics. Consum responsable
 • Mòdul 4: Els transports. Les comunicacions. El projecte tècnic
 • Mòdul 5: L'habitatge. Electrònica, pneumàtica i robòtica
 • Mòdul 6: Sistema informàtic. Multimèdia. Publicació i difusió. Programació

Cada mòdul té 4 pràctiques.

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows o Linkat. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic…

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.