Projecte

El projecte de treball és l'element amb el qual es conclou el curs. Té la finalitat que l'alumne/a apliqui els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. És indispensable per a superar el curs.

Al llarg dels diferents mòduls us anireu trobant activitats no obligatòries, en forma de pràctiques, i d'altres que haureu de fer arribar al vostre tutor/a.

Per tal que el treball us resulti útil i us permeti fer el contrast amb la pròpia pràctica a l'aula, escolliu aquelles activitats que al final recollireu i fareu servir per a abordar el projecte.

Teniu dues opcions de projecte.

  • Opció A: consisteix en la realització d'una unitat didàctica multimèdia que podeu presentar en format web (html), un JClic, una webquest o una presentació sobre qualsevol dels temes del currículum de ciències socials d'ESO o batxillerat.
  • Opció B: consisteix a fer la programació d'unes 10 sessions d'una hora de classe cadascuna que tinguin relació directa amb el currículum de ciències socials d'ESO o de batxillerat. Aquestes 10 sessions, que poden desenvolupar-se a l'aula d'informàtica, han de tenir certa unitat temàtica, però no han de ser necessàriament consecutives. Per exemple, es poden programar com a activitats complementàries dins el context general de les activitats trimestrals d'un curs de ciències socials per a ESO o batxillerat.

Tant l'opció A com l'opció B es poden lliurar:

  • En qualsevol suport informàtic (document de text en format OpenOffice, PDF, Word, presentació en OpenOffice, PowerPoint ..).
  • O bé en format webqüest. Podeu trobar informació sobre com fer una webqüest al curs D109: Activitats d'aprenentatge a Internet: Webquest.
  • O en un bloc. Podeu aprendre a fer un bloc en el mòdul 3 del curs D205: Aula 2.0

Els criteris d'avaluació del projecte són els següents:

  1. Els objectius que planteja el projecte són avaluables.
  2. Els recursos TIC suposen una millora en la pròpia pràctica educativa.
  3. La metodologia s'adequa al plantejament del projecte.
  4. El projecte s'integra dins el currículum.
  5. El projecte contempla un sistema d'avaluació clar i eficient.