Art i història: conceptes, ús, tècniques i tipologies

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar alguns recursos i maneres de treballar la història de l'art a través d'Internet, no tant en allò que fa referència a la seva història -cosa que ja hem anat fent en altres pràctiques- sinó en allò que es refereix a la part teòrica més general: conceptes, pautes d'anàlisis, tipologies, etc.

El tema està enfocat principalment al batxillerat, però és perfectament adaptable a l'alumnat d'ESO, fent una selecció acurada dels temes i nivells corresponents.

Segurament l'art és un dels temes del qual es poden trobar més recursos a la xarxa, però no sempre està estructurat de manera que permeti emprar-lo directament com a activitat didàctica.

Desenvolupament de la pràctica

Mitjançant unes quantes webs il·lustrarem el tema d'aquesta pràctica i veureu diverses possibilitats de treballar-la amb l'alumnat.

De fet, disposeu de dues webs, el plantejament general de les quals està enfocat precisament a treballar els conceptes fonamentals de l'art i, per tant, a donar la base teòrica fonamental per poder fer qualsevol estudi d'història de l'art. Per una banda, Conèixer l'art, de Frederic Chordà, i per l'altra, Teoria y función del arte, de Jesús A. Manzaneque Casero.

Si completeu aquestes webs amb algunes referències que donarem aquí mateix i algunes que han anat sortint en les pràctiques dedicades a l'art d'aquest curs, podeu tenir recursos més que suficients per treballar a l'aula aquest tema.

Conèixer l'art

Conèixer l'art, de Frederic Chordà, és una bona web per encetar el tema:

Conèixer l'Arthttp://www.xtec.net/%7Efchorda/credit/index.htm

La web desenvolupa un dels crèdits variables tipificats de l'ESO: Com llegir l'arquitectura, l'escultura i la pintura, i al marge de desenvolupar el tema, inclou Conceptes, Vocabulari, Imatges, Activitats i Didàctica. Després d'una introducció que descriu què fareu en el crèdit trobareu els apartats següents:

Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet.

  • Metodologia:

El crèdit està preparat perquè l'alumnat el pugui fer de manera totalment autònoma i no cal una explicació prèvia. De totes maneres, sí que pot anar bé una petita introducció al tema i a l'entorn de treball, que es pot fer mitjançant un canó de projecció. Una vegada fets tots els aclariments sobre la manera de treballar el crèdit, el professor/a tan sols ha d'anar resolent, individual o col·lectivament, els dubtes o problemes que es presentin. Pot plantejar-se també la possibilitat que una part de les activitats les faci l'alumnat a casa. Així mateix, i amb vista al tractament de la diversitat, podeu fer una selecció d'activitats de manera que l'alumnat no ho hagi de fer tot sense perdre de vista els objectius generals del crèdit.

  • Temporització:

El crèdit variable ja suposa una proposta de temporització: un total de 35 hores, però segons el grau d'aprofundiment i el nivell de l'alumnat sembla perfectament factible fer-lo en unes 10 hores, dedicant 2 hores per sessió a cadascun dels apartats que hem il·lustrat abans. Tot depen dels objectius que vulgueu assolir.

  • Avaluació:

En el cas d’aquest crèdit variable, es dóna molta importància als continguts procedimentals, ja que el desenvolupament del crèdit es fa a través d’Internet i els alumnes han de procedir d’acord amb les característiques pròpies d’aquest sistema de comunicació. Podeu anar fent un registre de les activitats que fa cada alumne/a i fer-los lliurar, impreses o en format digital, cadascuna de les activitats que es van fent.

Lignes de viehttp://www.arte-tv.com/de/film/kurzschluss/KurzFilme/400994,CmC=500214.html

Podeu completar el tema amb un audiovisual que us pugui ser interessant dels que trobareu a : [http://gse.uml.edu/cheney/film/]] http://gse.uml.edu/cheney/film/ o a la Videoteca digital.

També, podeu veure també una excel·lent animació de 12 minuts basada en la pintura de Raymond Delvax que us pot ajudar a entrar en l'art contemporani: Lignes de vie. http://www.arte.tv/de/film/kurzschluss/KurzFilme/400994,CmC=500214.html

Informació complementària