Un món global: globalització, diversitat i/o multiculturalitat, relacions nord-sud

L'objectiu d'aquesta pràctica és el de proporcionar recursos per aproximar-vos a la complexitat del món actual des d'un punt de vista crític que permeti a l'alumnat fer-se'n una composició pròpia.

Precisament per la seva complexitat és impossible abastar-la tota i, per tant, no serà aquest el nostre objectiu, però sí donar una sèrie de pinzellades que, aprofundint en algun dels recursos que us presentem i en d'altres que pugueu buscar pel vostre compte, us permetin fer una anàlisi prou completa.

Desenvolupament de la pràctica

Globalització i mundialització, multiculturalitat, desenvolupament i subdesenvolupament, deute extern, migracions, intercanvi desigual, neoliberalisme, comerç just i sostenibilitat, drets humans, fam i pobresa són conceptes que s'entrellacen i intenten definir visions sobre una realitat polièdrica com és l'actual.

En aquesta pràctica us referenciarem recursos per treballar aquests temes i, sobretot, us donarem algunes pautes per preparar activitats d'aula per a l'alumnat d'ESO i batxillerat.

La globalització

Amb l'alumnat de batxillerat podeu fer servir aquesta web, que com podeu veure conté un munt de recursos per treballar molts altres temes dels que tractem en aquesta pràctica:

Canalsolidari.org: comunicació per al canvi socialhttp://www.canalsolidari.org/web/

En aquesta web trobareu molta informació i activitats relacionades amb els temes de drets humans i desenvolupament sostenible. Hi ha també un cercador on podeu introduir un tema del que desitgeu informació, i també si voleu trobar algun article d'autors o especialistas en els temes.

També per a l'alumnat de batxillerat, tot i que l'altra web és perfectament vàlida, podríeu emprar aquesta:

Globalizate.orghttp://www.globalizate.org/

Entreu a ¿Qué es?:

¿Qué es la globalización?http://www.globalizate.org/ques.html

Hi trobareu una introducció a la globalització, el neoliberalisme i les alternatives, amb enllaços a diversos articles que complementen el tema.

Podeu entrar també a la secció Situación mundial per veure més articles sobre diversos aspectes:

Situación mundialhttp://www.globalizate.org/sitac.html

Per a l'alumnat d'ESO podríeu fer servir aquesta web, que conté un dossier informatiu i activitats didàctiques que permeten l'aplicació a l'aula i són força variades:

La globalización y/o la mundialización a debatehttp://www.edualter.org/material/globalizacion/globalitzacio.htm

També per a l'alumnat d'ESO podeu veure una exposició virtual sobre el tema:

Fundació per la Pau: exposició virtualhttp://www.fundacioperlapau.org/activitats/Expo2002/ex1.htm

Programació de l'activitat

D'entre la munió d'activitats que podríeu fer amb les webs referenciades més amunt, n'hem triat una per a l'ESO i una altra per al batxillerat, però no deixeu de donar-hi una ullada i elaboreu les vostres pròpies activitats.

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada dos o tres alumnes, preferiblement per cada tres, amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO i de Batxillerat podríeu fer una visita guiada al material d'Edualter http://www.edualter.org/material/globalizacion/primera.html sobre la globalització i fer-los fer una fitxa com la següent:Què és?

 

 

Avantatges i inconvenients

 

 

Ampliació sobre alguns d'aquests temes

(en podeu triar tres per grup)

 
 • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO i per al batxillerat es pot fer en dues hores, comptant-hi una posada en comú essencial per al tema. L'activitat de fer una presentació plantejada per a l'alumnat de batxillerat necessitaria un parell d'hores més o fer-la a casa (les millors es podrien fer servir per presentar el tema a l'alumnat d'ESO).

 • Avaluació:

En el cas d’aquestes activitats, la impressió del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina, i la seva discussió en comú, proporciona moltes dades per acabar d'afinar la nota.

Diversitat, multiculturalitat

Un dels fenòmens que marca l'inici del segle XXI és el de les migracions humanes que estan provocant la presència, en allò que anomenem primer món, d'importants grups humans procedents d'altres llocs del planeta amb tradicions culturals molt diferents, amb la qual cosa les societats occidentals cada vegada són més diverses en tots els aspectes. Al mateix temps, la globalització posa en perill la pervivència de moltes cultures minoritàries en perill de ser sacrificades en el "sagrat altar del lliure mercat".

Fer una aproximació a aquests temes exigiria un espai del qual no disposem, però almenys procurarem donar-ne algunes possibilitats de portar aquests temes a l'aula.

Amb l'alumnat d'ESO podríeu fer servir una webquest:

Multi Colour WebQuesthttp://www.xtec.net/recursos/webquests/htm/multicolor.htm

Si hi entreu trobareu la descripció completa -en anglès, català i castellà- de les activitats que es poden fer, de la metodologia, els recursos i l'avaluació:

Web Tour Multi Colorhttp://www.xtec.net/%7Efdenia/catala/forum/barcelona2004.htm

Aquesta web permet treballar la tolerància i el respecte vers altres cultures a partir del seu coneixement.

Amb l'alumnat de batxillerat us podeu plantejar una activitat més reflexiva. Per fer-ho, començareu proporcionar-los un petit article que defineix breument la terminologia bàsica:

Antropologia filosofia

A partir d'aquí, s'han d'analitzar dos articles molt suggerents:
Antropologia filosòficahttp://tinyurl.com/ygxcueg
El de Manuel Delgado:

Antropologia filosòficahttp://tinyurl.com/yd5x5yx

I el de Cristián Hormazábal:

Antropologia filosòficahttp://tinyurl.com/y9t539y

Podeu fer servir també un film amb propostes didàctiques ja preparades per aproximar-vos al tema:

La interculturalitat a través dels mitjans audiovisualshttp://www.edualter.org/material/pelicules/pelicula.htm

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada equip d'alumnes en el cas de l' activitat d'ESO, i un per alumne/a per a la de Batxillerat, amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO treballareu en grups de cinc persones. Cada un dels membres del grup tindrà assignat un rol i tasques específiques, però, en tot moment, heu de posar en comú la informació aconseguida, els avenços fets, heu de parlar de temes controvertits i posar-vos d'acord sobre quan i com s'ha de continuar el treball. Teniu tot el procediment explicat a la webquest i també us podeu plantejar fer-la com una activitat conjunta amb l'àrea d'anglès. Amb l'alumnat de batxillerat l'activitat consisteix bàsicament en un exercici de comprensió de text i en l'elaboració d'una presentació pròpia del tema. Primer els feu fer una fitxa de comprensió de text sobre els tres articles presentats que podria ser més o menys aquesta:

 • Una vegada fet l'exercici anterior, proposeu a l'alumnat que faci en equips de tres o quatre persones una presentació (en Impress o PowerPoint, per exemple) explicant què entenen per diversitat cultural i els avantatges i inconvenients que planteja. Si no voleu repetir-vos amb l'activitat, també podeu fer-los fer una fitxa de recull de recursos a Internet per informar-se d'aquest tema o un recull de notícies actuals emprant les edicions digitals de premsa, ràdio i televisió que podeu trobar a Internet sobre aquests temes.


Multiculturalitat i diversitat
Què entenem per multiculturalisme i interculturalitat?  
Resumeix les idees principals de l'article de Manuel Delgado  
Hi ha valors universals? Quins?  
Etc.  

 • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO, si la feu sencera, suposa un mínim de 6 hores, tot i que després d'una explicació a classe també es pot optar per encarregar-la com a activitat a fora de l'horari lectiu. L'activitat de batxillerat necessita un mínim de tres hores: una per fer la lectura comprensiva dels textos i un parell més per fer la presentació. Se n'hauria d'afegir alguna altra si voleu fer una posada en comú per veure les presentacions preparades per l'alumnat (el canó de projecció us anirà molt bé).

 • Avaluació:

En el cas de la webquest, també hi ha unes pautes d'avaluació que es fan mitjançant tres graelles ja preparades. En el cas de l'activitat de batxillerat, la impressió de la fitxa de comprensió individual i la valoració de la presentació preparada en grup us donen elements suficients per fer una valoració completa.

Un món desigual

Un dels temes que fa palesa la desigualtat en el món actual és el de les migracions humanes des del món desenvolupat fins als països rics. Disposeu d'una bona web interdisciplinar per treballar el tema a l'aula:

Les migracions humaneshttp://tinyurl.com/ygxcueg

La web ofereix informació ben adaptada a l'alumnat de 3r i 4rt d'ESO i activitats per a totes les àrees curriculars. Ofereix també la possibilitat de descarregar en format pdf tot el material. Consta de 6 seccions diferents:

Seccions de la web anterior

Totes les seccions tenen activitats específiques diverses i per a totes les àrees curriculars de l'ESO, la qual cosa permet plantejar-vos una activitat interdisciplinar i cooperativa entre tot el professorat d'un equip docent.

Amb l'alumnat de batxillerat us podríeu aproximar a la situació dels drets humans al món mitjançant l'informe corresponent d'Amnistia Internacional:

Amnistía internacional: informe 2004http://thereport.amnesty.org/es/

Us hi aproximareu visitant els diversos resums regionals:http://thereport.amnesty.org/es/regions/africa

I també el corresponent a Espanya: http://thereport.amnesty.org/es/regions/europe-central-asia/spain

Resum regional Amnistía Internacional España

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per cada equip de dos alumnes en el cas de l'activat d'ESO, i un per alumne/a per a batxillerat, amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO l'activitat es pot fer durant tota una setmana realitzant a cada àrea les activitats que li corresponen i deixant el divendres per fer una posada en comú, i si ho creieu convenient muntant una exposició dels millors treballs, una festa de la diversitat, una audició de músiques del món i/o la visualització d'alguna de les pel·lícules que poden anar bé per al tema. Es podria plantejar -i no necessitaríeu buscar gaire més material i recursos- convertir l'activitat en un crèdit de síntesi. Amb l'alumnat de batxillerat l'activitat consisteix a fer-los omplir una fitxa resum de la situació dels drets humans al món (que poden elaborar els mateixos alumnes) i una reflexió final sobre quines actuacions emprendrien ells per millorar aquesta situació.

 • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO necessita un parell de sessions d'una hora per àrea més el temps necessari per preparar la jornada final. L'activitat de batxillerat necessita 3 sessions d'una hora, comptant amb la posada en comú i la discussió de les seves propostes a favor dels drets humans.

 • Avaluació:

En el cas de l'activitat d'ESO, ja hi ha un text d'autoavaluació i també teniu la recollida de totes les activitats fetes. En l'activitat de batxillerat, el lliurament de la fitxa resum i de les seves propostes a favor dels drets humans us donaran elements suficients per avaluar l'activitat.

Un bon recurs per preparar activitats sobre tots aquests temes i molts altres és la de recórrer a la premsa mundial, a la qual teniu accés mitjançant Internet. No és gens complicat organitzar activitats de comparació sobre com tracten la mateixa notícia diversos diaris o quines notícies destaquen a la portada de diaris de diferents llocs del món. Teniu una bona eina per trobar premsa de tot el món a:

Hemeroteca digitalhttp://ccuc.cbuc.cat/search*cat/X?hemeroteca%20digital

Informació complementaria