Ciutat i urbanització

L'objectiu d'aquesta pràctica és el d'introduir-nos en un fenòmen, que s'inicià a Europa amb la revolució industrial. El procés de industrialització va suposar l'èxode rural cap a nuclis urbans amb el consegüent creixement d'aquests i l' abandonament progressiu de l'espai i modus de vida rural. Aquest procés ha portat a una progressiva urbanització del món i a la creació d'una tipologia diversificada de ciutats que, en l'actualitat, tendeixen a l'aglomeració de la major part de la població mundial, així com a la concentració del poder polític i econòmic. El procés d'urbanització ha estat més recent en els països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, però també més virulent, perquè sovint ha estat condicionat per les conseqüències del procés colonitzador i neocolonitzador que ha provocat grans desequilibris territorials en aquests països

Comprendre la realitat d'aquest procés urbanitzador en l'actualitat i les possibles línies d'evolució és una necessitat per comprendre i interpretar el món en el que hi vivim.

La practica forma part del currículum del segon cicle de l'ESO i el Batxillerat.

Desenvolupament de la pràctica

Parlar de les ciutats i la progressiva urbanització del món suposa en primer lloc intentar comprendre el fenomen urbà en tota la seva complexitat i la diversitat de tipologies de ciutat a què ha donat lloc. En segon lloc suposa, també, entendre les conseqüències socials d'un procés que encara s'està desenvolupant i que implica unes problemàtiques socials i ambientals, en les que cal incidir, tot i les dificultats per preveure l'abast i la complexitat dels canvis en un futur proper.

En aquesta pràctica intentarem treballar els conceptes fonamentals per entendre el tema, la situació actual i la seva problemàtica i les perspectives de futur. Sense poder abastar completament el tema però esperem que donant-vos prou elements com perquè vosaltres mateixos ho pugueu ampliar segons els vostres propis criteris i necessitats.

urbs10.jpg

El paisatge urbà i les ciutats

Per treballar el tema podem començar amb una unitat didàctica completa per a tercer d'ESO sobre el paisatge urbà que conté informació, exemples, exercicis i autoavaluació per a cadascun dels cinc temes que desenvolupa: la ciutat i les seves funcions, naixament i evolució de les ciutats, el plànol urbà, la regió urbana i diferents paisatges urbans

El paisaje urbanohttp://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principal.htm

Si hi voleu dedicar més temps podeu fer servir un projecte pedagògic de les Nacions Unides: "Ciudades de hoy, ciudades del mañana" que conté sis completes unitats que permeten graus d'aprofundiment diferents, jocs i un projecte de treball sobre la ciutat ideal:

Ciudades de hoy, ciudades del mañanahttp://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/cities/index.asp

Podem complementar la informació amb una excel·lent web amb mapes interactius sobre les principals aglomeracions urbanes del món:

The principal agglomerations of the wordhttp://www.citypopulation.de/World.html

Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per a cada grup d'alumnes (grups de dos per a l'activitat d'ESO i de tres a cinc per a la de Batxillerat), amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic. També necessitareu tenir instal·lat el RealPlayer si voleu veure els vídeos referenciats més avall.

  • Metodologia:

Per a l'ESO fareu servir la unitat didàctica sobre paisatges urbans que conté cinc temes perfectament diferenciats i que fent una explicació prèvia per part del professor/a es pot fer per part de l'alumnat de forma autònoma. Amb l'alumnat de Batxillerat podeu fer el projecte de les Nacions Unides que ja està descrit i programat. Cada grup de Batxillerat farà una de les unitats. Ambdues activitats es poden complementar emprant la web sobre les principals aglomeracions urbanes del món fent una fitxa recull i una comparació amb la situació del 1950 i la prevista el 2015.

  • Temporització:

L'activitat de l'ESO es pot fer en un mínim de cinc sessions d'una hora. La de Batxillerat necessitarà moltes hores si la voleu fer completa (almenys tres hores de treball individual i tres més de posada en comú que es pot fer amb una presentació multimèdia). Ambdues són susceptibles de ser encarregades a l'alumnat per fer-les a casa totalment o en part com a activitats de reforç o ampliació del tema.

  • Avaluació:

Les dues activitats s'avaluaran mitjançant la presentació de la feina feta pels grups d'alumnes i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

Ciutats i demografia

Per aproximar-vos a la problemàtica actual del creixement demogràfic i la urbanització podeu recórrer a la web de la Fundació de les Nacions Unides sobre la Població (UNFPA):

UNFPA: estado de la población mundial 2004http://www.unfpa.org/swp/2004/espanol/ch1/index.htm

Especialment l'apartat dedicat a migració i urbanització:

UNFPA: estado de la población mundial 2004http://www.unfpa.org/swp/2004/espanol/ch4/index.htm

Podeu complementar i emmarcar la informació amb aquests tres interactius de la cadena pública de televisió del EE.UU:Podeu preparar altres activitats o complementar-ne d'altres amb aquests vídeos digitals que us inserim:

http://www.xtec.cat/~xripoll/habitat/habitat.swf

Viure als suburbis: viure a Desio

Aquest últim recurs també es pot descarregar des de http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=38114796

Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per a cada grup d'alumnes (grups de dos), amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic. També necessitareu tenir instal·lat el RealPlayer si voleu veure els vídeos referenciats més amunt.

  • Metodologia:

Per a l'ESO l'activitat consistirà en fer-los fer les activitats interactives de la cadena pública de televisió dels Estats Units i presentar un resum de les principals dades que n'han tret amb un document en format text. Es poden fer les quatre o només alguna depenent del temps o bé plantejar-nos dues de prioritàries i les altres dues com a optatives per a l'alumnat més avançat o com a deures per fer a casa (si hi ha problemes de comprensió de l'anglès podeu ajudar-vos amb un traductor automàtic, per exemple el translendium o encara millor, fer l'activitat com una activitat conjunta amb l'àrea d'anglès). Amb l'alumnat de Batxillerat podeu fer la lectura del text de l'UNFPA sobre migració i urbanització o els textos sobre un futur urbà i els pobres urbans i fer-los fer un resum i un comentari crític en un document en format text.

  • Temporització:

Les dues activitats, tant la d'ESO com la de Batxillerat, es poden fer en una sessió de dues hores. S'hauria d'afegir una altra hora si feu una posada en comú amb tota la classe. Ambdues són susceptibles de ser encarregades a l'alumnat per fer-les a casa totalment o en part com a activitats de reforç o ampliació del tema.

  • Avaluació:

Les activitats s'avaluaran mitjançant la presentació del document en format text que ha de fer l'alumnat i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

Informació complementària

Altres fonts de recursos sobre el tema: