Urbanització. El món contemporani (1)

Continguts

  • Ciutat i urbanització, transports i comunicacions: estructura, funcions, xarxes, demografia
  • Expansió colonial i nacionalisme: colonialisme i imperialisme, i els nacionalismes europeus del segle XIX
  • La Primera Guerra Mundial i el període d'entreguerres
  • La revolució soviètica i els feixismes. La Guerra Civil Espanyola
  • Història de l'art: impressionime, neoimpressionisme, postimpressionisme i modernisme

Pràctiques