La societat i l'organització política. Les organitzacions internacionals i els drets humans. La divisió territorial

L'objectiu d'aquesta pràctica és que pugueu donar a conèixer de la manera més didàctica possible la complexitat de l'estructura dels estats moderns i el funcionament de les organitzacions internacionals de caire supraestatal de les quals els estats s'han dotat al llarg de la seva història més recent. Comprendre la importància d'aquesta complexitat ajudarà els alumnes a veure com, de manera cada vegada més ferma, aquella idea que la globalització també s'estén a tots els àmbits de les relacions humanes.

L'estudi de la Declaració Universal dels Drets Humans ofereix una oportunitat importantíssima per fer veure als alumnes la importància de viure en una societat democràtica. És un moment idoni per desenvolupar elements de reflexió al voltant d'aquests temes i intentar que l'alumnat prengui consciència de la importància del respecte a aquestes normes que haurien de ser universals i la necessitat de la seva extensió a tot els països del món.

El tema forma part del currículum que es desenvolupa amb alumnat de 2n d'ESO, tot i que també podeu treballar-lo de manera col·laborativa des de les tasques de tutoria dels diferents nivells.

Desenvolupament de la pràctica

Drets humans

Aquesta pràctica la podeu començar llegint als alumnes la declaració dels drets humans i parlant-los sobre la seva importància. Teniu la web anomenada Declaració Universal del Drets Humans que presenta la informació referent a aquest document d'una manera atractiva a l'adreça http://www.xtec.cat/recursos/socials/50dh/ . A banda de parlar sobre els drets humans, hi ha diverses seccions on s'explica el perquè d'aquesta declaració, la gènesi, els antecedents històrics i dues propostes didàctiques per treballar amb els alumnes. Si cliqueu a l'enllaç Una aproximació als drets humans, entrareu en una pàgina pensada específicament per treballar amb els alumnes conceptes com la pau, la democràcia i la tolerància. També es treballen els drets a l'escola i un conjunt de documents referents als drets dels infants, els drets de les generacions futures, el genoma humà…

Declaració universal dels drets humans

Per aprofundir ara des d'un punt de vista més crític i reflexiu, visiteu la web d'Amnistia Internacional a les adreces http://www.amnistiainternacional.org/ i http://www.es.amnesty.org. Com a moviment mundial independent de governs, ideologies polítiques o creences religioses, que treballa a favor del respecte dels drets humans mitjançant activitats de concienciació pública i altres tipus d'accions pot resultar molt útil per visualitzat l'estat de la qüestió arreu del món des d'un punt de vista reivindicatiu.

Amnistia Internacional

Organismes supraestatals

Qui s'hauria d'encarregar que aquests drets fossin realment universals, del seu assoliment sense restriccions? És el moment de parlar de l'ONU, d'allò que representa o que hauria de representar, del perquè de la seva creació, dels països integrants, les seves funcions, el paper que ha desenvolupat i desenvolupa en un escenari internacional cada vegada més canviant producte de les noves dinàmiques i els equilibris de poder.

Abans d'entrar a la web de les Nacions Unides, podeu redactar un petit qüestionari que demani informació als alumnes sobre els diferents aspectes que apareixen a la web i que han d'anar omplint quan la visitin. La web de l'ONU la trobareu a l'adreça http://www.un.org/spanish/.

Naciones Unidas

Una de les seccions de la web que us pot ser de més vàlua és l'anomenada El Ciberbús Escolar de las Naciones Unidas . Accediu a aquesta secció i veureu que hi ha tota una sèrie de propostes de treball, material educatiu, concursos, visita virtual, jocs, tests, etc., adreçats als alumnes que us poden ser d'ajut a l'hora de programar alguna sessió de treball. L'adreça és http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp.

El ciberbús escolar de las Naciones Unidas

Possiblement una altra de les institucions supranacionals més coneguda per l'alumnat és la Unió Europea. Per aconseguir informació sobre la UE, podeu entrar directament a la seva web institucional: Europa -El portal de la Unión Europea, a l'adreça http://europa.eu/index_es.htm

Europa. El portal de la Unión Europea

Fent clic sobre l'opció La Europa de los jóvenes del menú Descubrir la UE anireu a una zona específicament dissenyada per ells anomenada Portal europeo de Juventud.

Portal europeo de Juventud

A més d'aquesta web institucional, teniu altres llocs adreçats més específicament a l'àmbit educatiu que us aportaran idees per treballar diversos temes amb els alumnes.

La web Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional del Departament d'Educació és a l'adreça http://www.xtec.cat/ofinternacional/cdue25.htm. Cliqueu sobre de l'enllaç La UE s'amplia. Accedireu a un material didàctic molt interessant, ampli i ben presentat que fins i tot té activitats específiques per àrees. Us convidem a conèixer-lo i veureu que en trobareu immediatament utilitat.

La Unió Europea s'amplia

Continuant amb aquesta dinàmica, accediu a la web La Unió Europea a l'escola, a l'adreça http://www.xtec.cat/escola/ueuropea/. Accedireu a un material preparat conjuntament pel Departament d'Educació i el Patronat Català Pro Europa amb la finalitat de posar a l'abast de tots els centres educatius de Catalunya unes orientacions i unes activitats a l'aula que us resultin útils per analitzar amb sentit crític i solidari la realitat i els problemes actuals i per formar una opinió raonada. Trobareu que hi ha informació bàsica: dades generals, història, procés d'integració, ordenament jurídic i d'altra banda informació i materials de suport per a l'ESO i el batxillerat.

La Unió Europea a l'escola

Divisió territorial d'Espanya

Conèixer els grans organismes internacionals i/o interestatals no us ha de fer deixar de banda el coneixement de l'estructura de la divisió territorial d'Espanya i el sistema de govern de l'estat de les autonomies.

Hi ha diferents webs que faciliten molta informació i tracten de manera genèrica sobre l'organització política, i de manera específica l'organització territorial d'Espanya i Catalunya. Podeu consultar, per exemple, el bloc d'en Toni Pitarch (http://ccsocials.blogspot.com/2008/09/15-lespanya-de-les-autonomies.html), que ofereix força recursos per entendre l'actual organització territorial de l'Estat. Hi trobareu referents històrics i tota mena de recursos didàctics que podeu utilitzar a l'aula.

Per anar complementant la informació del tema, podeu visualitzar la informació sobre els grans textos normatius de referència: la Constitució Espanyola i l'Estatut de Catalunya. Per disposar d'aquests textos accediu a les adreces:

http://narros.congreso.es/constitucion/index.htm i http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/generalitat/estatut/index.jsp.

Constitució espanyola i Estatut de Catalunya

Una vegada hàgiu vist aquest textos normatius, passeu a visitar les webs de les institucions legislatives com el Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya a les adreces del Congrés de Diputats espanyol i del Parlament català.

Congreso de los diputados. Parlament de Catalunya

Per treballar les comunitats autònomes, utilitzeu una activitat JClic des de l'adreça http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1419 adreçada a 1r d'ESO sobre les diferents comunitats autònomes. Conté molts mapes, gràfics, fotografies, sons i documents auxiliars on es recull una gran quantitat d'informació.

Comunidades autónomas españolas

Programació de l'activitat

Ja heu vist que la pràctica dóna molt per poder treballar diferents aspectes. Per fer aquesta activitat, us proposem una activitat sobre una webquest que treballa continguts relacionats amb l'organització política d'Espanya i Catalunya. Es tracta de L'Organització Política: http://www.xtec.es/~agarzo/ind2.htm

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada dos alumnes amb connexió a Internet i un programa de tractament de textos.

  • Metodologia:

La webquest està preparada per a l'alumnat de primer cicle d'ESO. Cal que a l'aula ordinària, abans d'anar a l'aula d'informàtica, es formin set grups, tants com apartats té la webquest, de dos o tres alumnes, i se'ls haurà explicat quin apartat hauran de preparar. S'hauran de distribuir bé les tasques per poder rendibilitzar el temps que estaran a l'aula d'informàtica. Crearan un arxiu a l'ordinador on aniran guardant la informació que aniran recollint a través de les preguntes de la webquest. Pot plantejar-se que una part de les activitats les faci l'alumnat a casa. Això vol dir que durant la sessió cada grup haurà de recollir la informació necessària. El treball, una vegada acabat, us l'hauran d'enviar per correu electrònic.

  • Temporització:

La webquest ja suposa un temps mínim de tres sessions. Necessitaran temps, perquè potser el domini mecanogràfic és mitjà, i per tant, aniran lents en la transcripció de les respostes.

  • Avaluació:

La presentació del treball en el temps indicat, a més del fet que hagin contestat les preguntes correctament i hagin fet les activitats proposades.

Informació complementària