La fi del món antic i l'Islam

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer l'origen de l'islamisme, l'organització social, econòmica i política de la civilització islàmica, la seva influència en la nostra cultura i veure la rellevància de l'Al-Andalus i les seves manifestacions artístiques.

L'expansió del món musulmà va suposar el restabliment de noves relacions entre Orient i Occident, no només polítiques i comercials, sinó sobretot culturals. El Mediterrani, que havia estat el nexe de comunicació entre les civilitzacions del pròxim Orient i Occident, va perdre aquesta condició després de la caiguda de l'Imperi Romà i va fer entrar Europa en un període de regressió política, econòmica i cultural després del període de les invasions bàrbares. L'expansió que des dels primers moments desenvolupa l'Islam a través del nord d'Àfrica fins a la península Ibèrica i a l'Orient a través de Pèrsia fins a l'Indo, va obrir una via de comunicació que influencià l'Europa del moment.

Sota el govern dels omeies, l'Islam no només va assolir l'expansió territorial d'un autèntic imperi, comparable als que fins aquell moment havien existit, sinó que va aconseguir una obertura i un caràcter comopolita, obert cap a les cultures dels països conquerits i capaç de servir d'element transmissor. Aquest imperi va donar lloc a noves formes estètiques i hàbits culturals, a una emergent creativitat artística i fins i tot a formes i imatges urbanes innovadores. La transmissió de tota aquesta realitat cultural cap a Occident va tenir especial pervivència precisament en la continuïtat de la dinastia a l'Al-Andalus.

Al-Andalus significa terra de vàndals en àrab. Així es coneix la zona d'ocupació musulmana a la península Ibèrica, que va anar des del segle VIII fins a finals del XV i va arrribar a representar gran part del territori espanyol. La penetració de grups i famílies nobles àrabs, berebers i la dominació del territori no va representar una ruptura total amb la cultura dominant en aquell moment, la hispanogoda, sinó més bé un entroncament amb un resultat molt peculiar i autòcton, enlluernant, que va diferenciar notablement l'Islam occidental de l'oriental.

La pràctica que començareu forma part del currículum de 1r cicle de l'ESO i està integrada en el temari de 2n d'ESO. També la trobareu al currículum de batxillerat.

Desenvolupament de la pràctica

Inicieu la navegació per la web de Xavier Ripoll que presenta de manera excel·lent tot allò referent a la civilització islàmica en general i també a la seva influència dins de la península Ibèrica. La web, anomenada genèricament L'Islam a Catalunya, ofereix una visió de conjunt mitjançant seccions com l'arribada de l'Islam a la península Ibèrica, les activitats i el treball, la societat i l'economia, la ciutat islàmica, la cultura, les etapes de la presència musulmana, l'anàlisi d'un edifici i la mediateca. La trobareu a l'adreça http://www.xtec.cat/~xripoll/cat/islam.htm.

L'Islam a Catalunya

La secció Analitzar un edifici facilita una fitxa de treball. La Mediateca ofereix documentació per poder treballar amb l'alumnat.

L'Islam a Catalunya

Una font molt interessant d'informació sobre la presència àrab a la península Ibèrica és la web Legado Andalusí, a l'adreça http://www.legadoandalusi.es. La fundació creada a tal efecte us oferta una informació molt completa sobre aquest estat musulmà a la península Ibèrica amb seccions sobre història, cronologia, art i arquitectura, llegat científic i cultural, la vida quotidiana i un glossari. També disposa de propostes amb itineraris culturals, rutes, publicacions, exposicions i una revista de publicació periòdica.

El legado andalusí

Per poder treballar amb els alumnes a l'aula d'informàtica i ser ells mateixos els que recullen la informació, us convidem a navegar per la pàgina Internet a l'aula: l'organització política al llarg del temps, a l'adreça http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit1/03/repro13c.htm.

Internet a l'aula: L'expansió de l'Islam

Com a complement a aquestes informacions més "acadèmiques", seria interessant que amb els alumnes més grans entreu a webs on s'explica l'Islam i es recull l'actualitat des del punt de vista islàmic per tal de fer algun tipus de treball d'anàlisi comparatiu a l'aula i d'estudi dels costums i del mode de vida de les societats islàmiques. Per exemple, podeu visitar la web Musulmanes andaluces, a l'adreça http://www.musulmanesandaluces.org/.

Musulmanes andaluces

Una altra adreça on podeu trobar informació és El Islam en línea, a l'adreça http://www.islamenlinea.com/, amb apartats com una guia explicativa de les creences, pràctiques, comparativa de les religions, etc.

Islam en linea

Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada dos alumnes amb connexió a Internet i un programa de tractament de textos. Hi ha adreces webs ressenyades a la pràctica i també a les enciclopèdies en línia a la xarxa.

  • Metodologia:

Cercar informació sobre l'Al-Andalus i fer un petit treball per parelles on cada grup reculli un aspecte diferent (història, cronologia, art i arquitectura, llegat científic i cultural, la vida quotidiana…). Cal consultar les diferents webs que s'han proposat a més d'alguna enciclopèdia. Per a grups de batxillerat podeu fer una cerca més específica sobre l'art i fer-los preparar un petit treball en format de presentacio multimèdia amb els elements artístics i arquitectònics més rellevants que es troben a Catalunya i Espanya.

  • Temporització:

Dues sessions per recollir la informació i una o dues més per a la preparació del treball.

  • Avaluació:

Presentació del treball i valoració posterior.

Informació complementària