Components del medi físic: volcans i terratrèmols, sistemes ambientals, mapes

L'objectiu d'aquesta pràctica és presentar els diferents recursos que hi ha a la xarxa i que poden ajudar a treballar l'estructura de la Terra, els moviments i la influència en el clima i la formació del paisatge i adequar-ho a les capacitats de l'alumnat.

Aquesta pràctica està adreçada preferentment al 1r curs de l'ESO.

Desenvolupament de la pràctica

Comenceu la pràctica visitant la web l'adreça http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat2/index.htm Aquesta web aporta informació sobre les diferents capes de la Terra. Les formes de relleu que es troba en cadascuna. Presenta tota una sèrie d'activitats amb el seu solucionari. Ajuda a facilitar la feina.

Una vegada hagueu visitat la web anterior, vegeu-ne un bloc que presenta webs i d'altres documents amb informació molt diversa adreçada inicialment a l'alumnat de batxillerat i també als docents: http://blocs.xtec.cat/mgarci25/category/medi-ambient/. A més teniu aquesta web que segueix on hi trobareu molts enllaços i recursos audovisuals: http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/mediambient.htm

Per treballar un bon grapat de mapes muts resulta interessant la web http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/index.htm. Hi ha mapes muts de tot el món amb els quals es pot treballar el relleu, la localització de països o altres aspectes que cregueu interessants. La pàgina inclou una sèrie d'enllaços a adreces amb més informació gràfica i documental vinculada als mapes de Catalunya, Espanya, Europa, el món i la cartografia.

Mapes Mapes

S'ha de fer menció especial a l'aplicació Hipermapa- Atles electrònic de Catalunya, que és una aplicació cartogràfica dinàmica que permet la consulta d'informació per capes dels principals serveis, la dinàmica socieconòmica i la planificació territorial de Catalunya amb ortofotos de gran precisió i detall (des de 100.000 metres fins a 10 metres en molts casos).

[[http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp]]Sobre els climes del món, disposeu d'unes activitats adreçades principalment a l'alumnat nouvingut anomenades Paisatges i climes del món, on es desenvolupen temes amb continguts del currículum de geografia adaptats per a alumnat nouvingut. Contenen activitats i solucionari.Són a l'adreça http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat5/

Taller de ciències socials: paisatges i climes del món Taller de ciències socials: paisatges i climes del món

Per completar la informació sobre els climes visiteu la web

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=51

quaderns.jpg

Una altra opció innovadora que podeu utilitzar per tractar el tema dels climes és l'entorn d'aprenentatge digital Quaderns virtuals, adreçat a la creació de diferents tipus de preguntes per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels alumnes. Trobareu la informació ampliada a l'adreça http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=51 disposeu de tot un seguit de materials per usar-los a l'aula.

Quaderns virtuals Quaderns virtuals

Per iniciar activitats amb els alumnes teniu un exemple a l'adreça http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=51. Accediu a visualitzar el contingut i feu els cinc fulls (diversitat climàtica,climes de la Terra, paisatges, climogrames i vegetació) i comproveu el funcionament de l'entorn. Necessiteu tenir instal·lat el programa RealPlayer per poder visualitzar el vídeo d'alguna de les activitats.

Activitat de Quaderns Virtuals

A través de l'exemple sobre un quadern virtual que heu vist a la pràctica, podeu fer una activitat molt interessant amb l'alumnat.

Prèviament, heu d'explicar a classe els diferents factors del clima i la manera de construir i interpretar un climograma entre altres conceptes. Entreu a la web http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=51 i feu que l'alumnat dugui a terme les activitats del quadern. A continuació, us fem la proposta de programació de l'activitat.

Programació de l'activitat

  • Recursos:

Ordinadors, auriculars per cada alumne/a, quadern de l'assignatura, llibre de text i bolígraf.

  • Metodologia:

L'alumnat, de manera individual o en grups de dos, anirà llegint la informació que presenta l'exemple de quadern virtual i anirà responent. Cal que prèviament vegin el vídeo de la primera activitat i recullin la informació necessària. Després, han de contestar les preguntes que apareguin en pantalla. Necessiten també el llibre de text que parla sobre el tema; els ajudarà a trobar la resposta d'algunes de les activitats. Mentrestant, passeu per cada ordinador i vegeu el ritme de cada grup, resoleu els dubtes que puguin tenir i comproveu-ne el progrés. En acabar, han de demostrar allò que han après en alguna de les activitats de l'aula d'informàtica.

  • Temporització:

El temps òptim per fer les activitats del quadern virtual és de dues sessions d'una hora; a la primera treballarien la part més teòrica de la unitat i a la segona crearien i interpretarien els diferents climogrames i mapes de clima. Segons el ritme del grup classe, podeu dedicar una altra sessió per als que encara no hagin acabat.

  • Espai:

L'aula d'informàtica i un ordinador per cada dos alumnes.

  • Avaluació:

L'avaluació pot fer-se directament al quaden virtual.

Informació complementària

Com a web complementària que recull molts dels aspectes del treball de la pràctica visiteu El planeta en mapes, a l'adreça http://www.xtec.cat/~mroman/Projecte/. Els apartats d'orientació, cartografia, projeccions, noves eines i enllaços poden ser molt il·lustratius.

El planeta en mapes El planeta en mapes

El programa Google Earth combina imatges de satèl·lit, mapes, ortofotos i informació geogràfica. Disposa de cercador i efectes visuals espectaculars. El podeu descarregar des de l'adreça http://earth.google.com/.

Una web molt interessant per poder treballar les dades referides al temps meteorològic és http://www.infomet.fcr.es amb imatges per satèl·lit. Disposa d'una secció d'eines que podeu utilitzar a classe i on podeu crear moltes activitats.