Medi físic i orígens de la humanitat

Continguts

  • Representació espai-temps: situació, orientació, cartografia, periodificació i cartografia històrica
  • Components del medi físic: escorça terrestre i atmosfera, continents i oceans, relleu, climatologia, paisatges i hidrologia. Recursos humans i sostenibilitat
  • Prehistòria: formes de vida i llegat artístic
  • Revolució neolítica i imperis agraris: Mesopotàmia, Egipte… Manifestacions artístiques i arquitectòniques, vida quotidiana
  • Recerca d'informació a les enciclopèdies en línia

Pràctiques

  • Pràctica 1: Representació espai-temps: La Terra a l'univers, orientació i escala, cartografia històrica
  • Pràctica 2: Components del medi físic: volcans i terratrèmols, sistemes ambientals, mapes
  • Pràctica 3: Estudi del temps històric. La prehistòria: cronologia, estudis arqueològics, creacions artístiques
  • Pràctica 4: Els imperis agraris: Egipte i Mesopotàmia. Manifestacions artístiques i arquitectòniques, vida quotidiana
  • Pràctica 5: Recerca d'informació a les enciclopèdies en línia