Introducció

L’aparició i difusió de les tecnologies de la informació i comunicació (xarxes socials, xats, fòrums, …) han anat transformant la nostra manera de viure. Els nostres adolescents poden trobar la informació que necessiten, a traves de cercadors o de consulta a fòrums, …. - quina és, doncs, la funció dels i les docents en aquesta societat als inicis del tercer mil·lenni? - el professorat, avui, ha d’ajudar l’alumnat a organitzar el seu pensament per potenciar el desenvolupament de les seves capacitats individuals i socials. Les TACs poden facilitar una pràctica docent adequada a les demandes formatives que contribueixin a l’èxit escolar. Això afavorirà la construcció d’una societat millor preparada professional i personalment.

La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat de ciències socials d'educació secundària (ESO i batxillerat) sobre els recursos que ofereixen les TIC/TAC per donar suport a la tasca docent en aquesta àrea, tot contemplant una metodologia basada en el treball competencial i en la pràctica reflexiva a l’aula.

A través d'Internet és possible descarregar programes per utilitzar amb els alumnes, eines per crear materials o, senzillament, disposar d'informació per preparar classes, exercicis o proves escrites amb qualitat excel·lent. Internet és un mitjà que exigeix una cerca activa i una valoració crítica del que s'hi troba. Per això cal una mica de tècnica per utilitzar els cercadors, i organització per emmagatzemar sistemàticament la informació obtinguda per a no perdre's en navegacions poc productives. La selecció acurada de tots els materials telemàtics del curs pretén facilitar el desenvolupament curricular amb recursos TIC/TAC per a poder treballar directament a l’aula. Agraïm la contribució de tots els autors i les autores de materials educatius de ciències socials publicats a Internet, de forma desinteressada. Sense el seu treball i la seva generositat, aquest curs no seria el mateix.

mapasocials.jpg

Les meves expectatives i els objectius del curs

A partir de les meves primeres reflexions em miro el mapa conceptual de presentació del curs i intento trobar una relació entre les meves expectatives i els objectius globals del curs.

Les meves expectatives i el meu punt de partida

Et proposem fer una primera reflexió que t’ajudi a analitzar i descriure el teu punt de partida respecte a l’ús de les eines TAC i a les teves expectatives respecte al curs.

Portafolis inicial

Activitat 1 Envia al tutor/a un document de text amb la resposta a totes les preguntes següents: Dades inicials

 • Nom i cognoms
 • Formació ( mestre, llicenciat, …)
 • Altres estudis i activitats de formació relacionades amb l’Educació

Qüestionari

 • Tens alguna experiència en l’ús de les TACs a l’aula?
 • En cas afirmatiu explica breument aquesta experiència.
 • D’acord amb la teva experiència i/o criteris, quins problemes et trobes en l’ús de les TACs ( tècnics, de cerca, metodològics, de selecció, de temps, …)
 • Penses que aquests recursos TIC/ TAC poden ajudar en la motivació de l’alumnat?
 • Per què?
 • Com creus que et podrà ajudar aquest curs en la teva pràctica docent?

Activitat 2

Envia un breu missatge de presentació a l’espai de fòrum del curs que habilitarà el tutor/a amb el tema: Presentació dels i les participants. Aquest missatge consistirà en un breu extracte de les respostes a les preguntes del qüestionari que l’alumne/a consideri més significatives per tal de donar-se a conèixer als companys i companyes del grup.

Objectius

Els objectius del curs són:

 • Donar a conèixer recursos TIC adients per a l'ensenyament de les ciències socials i les seves prestacions, i cercar-ne de nous.
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional.
 • Promoure l'ús de recursos TIC en l'àrea de ciències socials d'ESO i batxillerat a l'aula.
 • Proposar i estudiar exemples d'ús didàctic dels recursos TIC a l'aula.
 • Concretar alguns dels continguts apresos en l'elaboració d'un projecte propi d'ús curricular.

Per dur a terme aquests objectius, s'analitzaran els continguts d'Internet i de les TIC que es poden aplicar als diversos àmbits curriculars, i es concretarà de manera diferenciada l'ús per a l'ESO i el batxillerat, tal com s'explica a l'apartat Estructura del curs d'aquesta mateixa guia.

Estructura

Dissenyar un curs d'aquestes característiques condiciona l'estructura que cal donar-hi:

 • Posar l'èmfasi en les eines.
 • Posar l'èmfasi en els apartats dels currículums.

Si l'opció escollida hagués estat la primera, hauríem acabat elaborant mòduls que portarien títols com "Les ciències socials a l'edu365", "Quaderns virtuals", "WebQuest", "Clic o JClic", "Projectes col·laboratius"…, mòduls que necessitarien un curs sencer i que, de fet, ja són objecte d'algun curs de l'oferta formativa del mateix Departament d'Educació i Universitats. Cal tenir en compte, també, que un plantejament d'aquest tipus no encaixa bé en un curs que pretén adreçar-se a usuaris de recursos TIC, no a creadors de recursos TIC.

Per les raons anteriors, s'ha cregut més convenient posar l'èmfasi en els apartats sobre els currículums, i en cada mòdul examinar recursos diversos, sempre intentant que hi hagi algun nexe temàtic comú. Seguint aquest plantejament, els mòduls són:

 • Mòdul 1: Medi físic i orígens de la humanitat
 • Mòdul 2: Societat i economia. El món clàssic
 • Mòdul 3: Organització territorial. Edat mitjana i món modern
 • Mòdul 4: Orígens del món contemporani
 • Mòdul 5: Urbanització. El món contemporani (1)
 • Mòdul 6: El món contemporani (2)

En aquells temes en què ha estat possible, s'han introduït pràctiques diferenciades per a l'ESO i el batxillerat i sempre s'ha procurat posar en cada mòdul pràctiques de geografia, història i història de l'art.

Format

Per seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, clicant a la icona que hi ha a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després, podeu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet, tot i que per les seves característiques es fa imprescindible estar-hi connectat i poder anar visualitzant les pràctiques completes de cada mòdul.

Requeriments

Per fer aquest curs es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsiques en el domini d'eines ofimàtiques com ara editors de textos, presentacions, editors d'imatges, etc. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic, participar en fòrums, xats…

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs es poden visualitzar amb les versions actualitzades dels navegadors Firefox i Internet Explorer.

Exemplificacions curriculars d'interès