Projecte

El projecte que vehicula tot el curs està destinat a conèixer, analitzar i utilitzar en les classes de Biologia i Geologia tota mena de recursos digitals. Aquesta qüestió requereix, com tots els cursos telemàtics de formació, la realització d'un projecte final en què s'apliquin o es dissenyi com aplicar a l'aula les eines treballades durant el curs.

Us proposem, doncs, que dissenyeu una miniseqüència didàctica, és a dir que programeu una activitat del tipus que vulgueu (prèvia, d'introducció de conceptes, d'aplicació o d'estructuració) en què s'utilitzin com a mínim dues de les eines emprades durant el curs. Aquesta miniseqüència pot ser dissenyada per a qualsevol assignatura de qualsevol nivell de l'especialitat de Biologia i Geologia.

Caldrà que intenteu integrar les eines TAC dins la seqüència didàctica de la vostra unitat i pensar quines són més adients com a activitats inicials o d'exploració, d'introducció de nous conceptes, d'estructuració…

No cal que justifiqueu la part específica del currículum que heu escollit (cadascú té les seves preferències), però sí que us demanem que intenteu justificar per què heu escollit les dues eines que utilitzareu (si us hi trobeu més còmodes, si són més adequades per al vostre alumnat, si s'ajusten millor al tema que esteu treballant…).

Per descomptat, caldrà que hi inclogueu objectius, continguts, competències que s'hi treballen, etc.

Potser us poden ser d'ajuda les preguntes següents:

  • Amb quina finalitat faríeu aquesta activitat?
  • Quins objectius us plantegeu?
  • Com es treballarà? (en grups, disposaran els/les alumnes d'un protocol…?)
  • Quin material “s’endurà” l’alumnat?
  • Què fareu com a professors durant l’activitat? Quines preguntes faríeu als alumnes abans de, mentre i després de l'activitat?
  • Com i què avaluareu?

Serà imprescindible que hi adjunteu tot aquell material digital que hagueu utilitzat o creat per a aquesta miniseqüència (presentacions, imatges, webquests, etc.).

Si és possible, treballeu aquesta miniseqüència amb els/les vostres alumnes abans de compartir-la i, en aquest cas, adjunteu també exercicis fets per l'alumnat, gravacions de so i/o imatge de l'activitat a l'aula i tot allò que pugui contribuir a enriquir el projecte.

Finalment, pengeu el vostre projecte al moodle del curs per compartir-lo amb el vostre tutor i els altres participants del curs.