Objectius del curs

 • Analitzar diversos recursos TAC de manera crítica i raonada i valorar-ne la seva utilitat a l'aula.
 • Integrar les eines i recursos TAC dins els currícula de les matèries de Biologia i Geologia.
 • Aplicar alguns dels continguts apresos en el disseny d'una unitat didàctica.

Presentació

La finalitat d'aquest curs és la de proporcionar informació al professorat de biologia i geologia d'Educació Secundària (ESO i Batxillerat) sobre recursos que ofereixen Internet i les Tecnologies per a l’Aprenentatge i la Comunicació (TAC), i que donen suport a la tasca docent en aquesta àrea. Tot el material s’ha estructurat per facilitar la tasca docent a nivell d’ESO, però algunes de les activitats, especialment les centrades en eines bàsiques o les destinades als darrers cursos de l’ESO, poden ser aplicades sense distorsions greus al nivell de Batxillerat per a les matèries de Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

Des de la perspectiva del treball per competències, aquest curs farà èmfasi especialment en dues d’elles: la competència digital i la competència en aprendre a aprendre. Ambdues competències treballen en la direcció que l’alumnat adquireixi una creixent autonomia.

Internet, en una primera fase, ha esdevingut un immens arxiu de material i d'informació de tot tipus. A la xarxa n'hi ha de molt bo que possibilita el treball a l'aula: de tots els nivells, amb diversitat de continguts, interactiu, multimèdia, en diversos formats (HTML, FLASH, PDF…) i en diferents idiomes. Hi ha material institucional, comercial i també material elaborat per professorat amb experiència i excel·lència docents.

A través d'Internet és possible descarregar programes per utilitzar amb l'alumnat, eines per crear materials o, senzillament, disposar d'informació per preparar classes, exercicis o proves escrites amb qualitat excel·lent. Aquesta abundància demana saber trobar i seleccionar el material adient per a la programació d'aula. Internet és un mitjà que exigeix una cerca activa i una valoració crítica del que s'hi troba. Per això, cal una mica de tècnica per utilitzar els cercadors i autodisciplina per emmagatzemar sistemàticament la informació obtinguda i per no perdre's en navegacions poc productives.

Tanmateix, cal no oblidar que sota el paraigües de la denominació en comú d’Internet 2.0 han aparegut noves aplicacions, pàgines i portals que demanden de l’usuari no tan sols saber cercar, trobar i discriminar la informació, sinó que fomenten la seva participació activa en la construcció, compartint informació, modificant la informació introduïda per altres… en definitiva, treballant cooperativament. De bon començament hem d'agrair a tots els autors i les autores de material educatiu de biologia i geologia publicat de forma desinteressada a Internet, la seva generositat i el treball ben fet: sense ells i elles aquest curs no s'hagués pogut fer realitat.

Estructura del curs

El disseny d'un curs com aquest planteja, sobre la seva estructura, el dilema següent:

 • Centrar-lo en les eines per elaborar materials.
 • Centrar-lo en recursos amb continguts curriculars.

Si l'opció escollida hagués estat la primera, hauríem elaborat mòduls que portarien títols com "Quaderns virtuals", "Full de càlcul", "WebQuest", "JClic"…; mòduls que probablement necessitarien d'un curs sencer i que, de fet, ja són objecte de l'oferta formativa del Departament d'Educació i Universitats. Malgrat presentar recursos creats amb aquests programes, el nostre propòsit és oferir un curs per a usuaris de recursos TAC, no per a creadors de recursos TAC.

Per les raons anteriors, centrar els continguts dels mòduls en el currículum de la matèria ens ha semblat el més adient: a cada mòdul es presentaran recursos diversos que tindran un nexe temàtic comú. Per dur a terme els objectius del curs (que s'han explicitat en l'apartat anterior), s'analitzaran els continguts d'Internet i de les TAC que es poden aplicar als diversos àmbits curriculars, concretant-los de manera diferenciada per als diferents cursos de l'ESO.

Podeu consultar els nous currículums de biologia i geologia de l'ESO des de la pàgina Estudis de la XTEC: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/ciencies_naturalesa_eso.pdf

D’acord amb aquests plantejaments, els mòduls del curs són els següents:

 • Mòdul 1: Recerca d'informació a Internet. Eines TAC per al professorat de biologia i geologia
 • Mòdul 2: Els cinc regnes (biologia i geologia de 1r d’ESO)
 • Mòdul 3: Ecologia interactiva
 • Mòdul 4: Animacions i blocs: el cos humà
 • Mòdul 5: Genètica i evolució (biologia de 4t d’ESO)
 • Mòdul 6: Geodinàmica i medi ambient

Cada mòdul té un nombre variable de pràctiques. En les pràctiques es presenten recursos que es troben a Internet i es proposa l'aplicació de recursos TIC per la seva utilització a l'aula.

Algunes de les pràctiques dels mòduls 4, 5 i 6, que corresponen al 3r i 4t curs d’ESO són, en molts casos, fàcilment adaptables a les matèries corresponents de Batxillerat (Biologia i Ciències de la Terra i del medi ambient).