Funcions quadràtiques

L'objectiu d'aquesta pràctica és la de conèixer diferents recursos per a treballar les funcions polinòmiques de segon grau y=ax²+bx+c, des de quaderns virtuals, jclic, … tot veient-ne la seva integració dins un entorn Moodle.

Desenvolupament de la pràctica

Tot seguit, trobareu material que haureu d'explorar per a veure'n les seves possibilitats didàctiques.

1. Quadern virtual

Al mòdul 4, pràctica 3, es van presentar els Quaderns virtuals.

Recordem que un Quadern virtual és una eina per la creació i realització d'activitats multimèdia, que permet una bona interacció entre alumne/a-professor/a i l'avaluació, en contextos tan presencials com virtuals d'ensenyament-aprenentatge. A més, podem integrar-los en un espai Moodle, el que permet que els alumnes hi elaborin el seu quadern, i facilita el seguiment i correcció per part del professor.


Cerca de Quaderns Virtuals

Podeu accedir a la Biblioteca de quaderns. Caldria que en trobeu un anomenat Activitats sobre paràboles. Treballarem amb ell.

És un quadern Virtual amb activitats sobre paràboles com a gràfiques de funcions polinòmiques de segon grau y=ax²+bx+c. Està orientat a l'alumnat de segon cicle d'ESO, tot i que també es pot aprofitar per a fer algun repàs a Batxillerat.


Exploració del Quadern Virtual que teniu assignat POdeu, doncs, entrar al Quadern Virtual: clicant sobre l'enllaç


  • Observeu els enllaços que apareixen en aquesta pantalla:


  • Observeu l'enllaç "corregeix" i el menú inferior de navegació pels fulls del Quadern Virtual


Publicació d'un Quadern a una plataforma educativa. Moodle


Us adrecem a consultar:


Informació complementària

Podeu trobar informació i exemples sobre els Quaderns Virtuals

  • La pàgina web oficial dels Quaderns Virtuals, http://clic.xtec.cat/qv/index.html: tipus de preguntes, funcionament, requisits, visualitzadors, exemples i i fins i tot, un editor per fer Quaderns Virtuals.
2. Jclic

Al mòdul 2, pràctica 3, es van presentar els JClic. Entre d'altres podem trobar aquests relacionats amb el tema que tractem en aquesta pràctica i que ens poden ser útils:

Activitats Jclic sobre paràboles Paquet d'activitats sobre paràboles com a gràfiques de funcions polinòmiques de segon grau y=ax²+bx+c.

Punts, gràfiques i funcions Paquet d'activitats que treballa la representació i interpretació de punts, la funció afí, la funció quadràtica, la hipèrbola, la identificació de funcions, la transformació de funcions, la funció inversa, i el creixement i la funció derivada.

*Publicació d'un Jclic a una plataforma educativa. Moodle*

Us adrecem a consultar:

3. Descartes

Al mòdul 3, pràctica 3, es va presentar el Projecte Descartes.

descartes.jpg

Unitats didàctiques del Projecte Descartes, podem trobar molts recursos per treballar l'anàlisi, i en concret les funcions (de primer grau, de segon grau,…) organitzats per cursos.

Més en concret, la funció quadràtica es treballa a:

La función cuadrática. Parábolas -del Projecte Descartes-