Recursos per treballar l'àlgebra

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer diferents recursos per treballar l'àlgebra

Desenvolupament de la pràctica

A continuació trobareu material que haureu d'explorar i veure les seves possibilitats didàctiques.

1. Quaderns virtuals

Què és el Quadern Virtual?

Quaderns Virtuals (QV), (http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/index.htm), és una eina per a la creació i realització d'activitats didàctiques multimèdia creat per l'SGTI del Departament d'Educació, que permet la interacció alumne/a-professor/a i l'avaluació en contextos tan presencials com virtuals d'ensenyament-aprenentatge.

Cada quadern està format per un o més fulls i, alhora, cada full pot contenir una o més preguntes sobre una temàtica concreta. Hi ha diferents tipus de preguntes: tipus test, d'omplir espais, seleccions sobre imatges, ordenació, etc. A més, els fulls poden tenir punts de diàleg que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.

Un dels entorns on l'alumnat pot fer els Quaderns Virtuals i el professorat pot fer el seguiment pot ser un espai Moodle:

El procés que segueix un quadern des de la seva creació fins a ser avaluat pel professorat és:

  1. Creació del quadern
  2. Assignació del quadern a l'alumnat dins d'una activitat del Moodle
  3. Elaboració del quadern per part de l'alumnat
  4. Seguiment i correcció del quadern per part del professorat

Cerca de Quaderns Virtuals

Podeu accedir a la Biblioteca de quaderns. Caldria que en trobeu un anomenat Equacions de segon grau.

Exploració del Quadern Virtual que teniu assignat

Quadern virtual: Equacions de segon grau

  • Observeu l'enllaç "corregeix" i el menú inferior de navegació pels fulls del Quadern Virtual

Publicació d'un Quadern a una plataforma educativa. Moodle

Us adrecem a consultar el següent material de formació editat pel Departament d'Educació:

Informació complementària

Podeu trobar informació i exemples sobre els Quaderns Virtuals a:

  • La pàgina web oficial dels Quaderns Virtuals, http://clic.xtec.cat/qv/index.html: tipus de preguntes, funcionament, requisits, visualitzadors, exemples i i fins i tot, un editor per fer Quaderns Virtuals.
  • Conjunt de Quaderns Virtuals dels cursos telemàtics Internet i…

Adreça web: http://clic.xtec.cat/quaderns/interneti/index.html

2. JClic

Al mòdul 2, pràctica 3, es van presentar els JClic. Ara ens centrarem en dos d'ells:

Monomis i polinomis

Les equacions

3. Webquest

Al mòdul 2, pràctica 4, es van presentar les Webquest.

Una Webquest consisteix en una investigació guiada, amb recursos principalment d'internet, que obliga a la utilització d'habilitats cognitives, preveu el treball cooperatiu i l'autonomia de l'alumnat.

Ara veurem uns exemples:

4. National Library of Virtual Manipulatives

Dins de la biblioteca de manipuladors virtuals de la Utah State University (http://nlvm.usu.edu/es/) podem trobar una secció amb applets per treballar continguts del bloc d'àlgebra, entre ells per exemple trobem la Balanza Algebráica, la qual ens permet resoldre equacions lineals senzilles.

5. Descartes

Al mòdul 3, pràctica 3, es va presentar el Projecte Descartes.

descartes.jpg

Dins de les unitats didàctiques del Projecte Descartes, podem trobar molts recursos per treballar l'àlgebra organitzats per cursos.

6. GenMagic

genmagic.jpg

GenMàgic (http://www.genmagic.net/educa) és un entorn d'investigació i creació d'aplicacions multimèdia educatives. Aquesta pàgina web creada per Roger Rey i Fernando Romero, proporciona un entorn que possibilita la generació de continguts i aplicacions.

Si anem a la pestanya Matemáticas, i cliquem a Secundaria-Bachillerato, accedim a un moodle on trobem aplicacions per treballar l'àlgebra.

En concret trobem una per treballar les igualtats i equacions de primer i segon grau i una altra per treballar expressions algèbriques, monomis i polinomis.

L'aplicació Expressions algèbriques permet treballar els conceptes de monomis i polinomis. En primer lloc trobem una petita introducció teòrica i tres exemples d'expressions algèbriques de la vida real. Després en la secció de Monomis, trobem exemples i explicacions teòriques de conceptes com monomis semblants, monomis oposats i operacions bàsiques amb monomis (suma, resta, multiplicació i divisió), finalment tenim la secció de Polinomis, amb la definició de polinomi, valor numèric d'un polinomi i un exemple de suma de polinomis. Finalment hi ha un taller per practicar la suma de polinomis.

L'aplicació Igualtats i equacions permet treballar la definició d'igualtat, les transformacions elementals, la definició d'equació, incògnita, membres d'una equació i la resolució d'equacions de primer grau. Finalment un petit taller per practicar la resolució d'equacions de primer grau.

L'aplicació Equacions de segon grau permet treballar la definició d'equació de segon grau, nombre de solucions d'una equació i la resolució d'equacions incompletes i completes. Finalment un petit taller per practicar la resolució d'equacions de segon grau.

7. Altres recursos
  • ematematicas.net. En aquesta pàgina podem trobar una gran quantitat de recursos per qualsevol bloc de l'ESO o de Batxillerat. És un lloc per treballar els conceptes practicant, també hi ha explicacions teòriques i exemples. Del bloc d'àlgebra hi ha exercicis d'operacions amb monomis, polinomis, problemes d'equacions, equacions de 1r grau, identitats notables, equacions de 2n grau,…