El projecte Descartes

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer el projecte Descartes, els materials que s'han generat en el marc d'aquest projecte, prestant especial atenció als de contingut de geometria que és el fil conductor d'aquest mòdul del curs, i conèixer altres projectes i activitats per al professorat que han sorgit en el marc del projecte i a través dels quals s'han creat o adaptat materials que són útils per portar a l'aula.

Desenvolupament de la pràctica

1. La pàgina web del projecte

Des de l'any 1998 el projecte Descartes té com a principal finalitat promoure noves formes d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques integrant les TIC a l'aula com a eina didàctica. Es tracta d'un projecte que depèn de l'ITE, Institut de Tecnologies Educatives, del Ministerio de Educación. Pàgina web del projecte Descartes

Cliqueu a l'apartat d'unitats didàctiques (U. Didácticas) de la pàgina web del projecte i comproveu com s'ha desenvolupat un veritable recobriment del currículum des de l'ESO fins a batxillerat, ara ampliat amb un apartat d'activitats per a primària els continguts del qual es va omplint.

Seleccioneu de la llista de continguts de 1r d'ESO la unitat anomenada Áreas de figuras planas. Totes les unitats presenten la mateixa estructura, hi ha una introducció i un apartat amb els objectius. A més, en aquesta unitat hi ha un apartat introductori sobre les unitats de superfície. Hem de tenir en compte la indicació que dóna l'autor de la unitat per visualitzar les activitats, anomenades escenes, i que pot ser útil en cas que haguem de donar indicacions a l'alumnat: "Estas actividades están preparadas para verse en pantalla de 17 pulgadas y con una resolución de 1024 por 768 pixeles, ya que en algunas escenas aparecen mediciones en centímetros y milímetros que en caso de verse con otra configuración su tamaño no se corresponderá con lo real, incluso puede ser que el tamaño de algunas escenas sea demasiado grande."

Cliqueu a l'activitat Deduce la fórmula de l'apartat Rectángulo. El primer cop que s'accedeix a una activitat de la pàgina web de Descartes ens trobem amb un missatge a l'escena que ha de mostrar l'activitat.

 Instal·lació de Descartes Web 2.0

Cliqueu a sobre del botó Instalar Descartes Web2.0 i us adreçarà a una pàgina amb el títol Instalador del Plug-in de Descartes y DescartesWeb 2.0

 Instal·lador Descartes Web 2.0

Cliqueu a l'enllaç Accesos al instalador e instrucciones corresponent al sistema operatiu del vostre ordinador i seguiu les instruccions tal com apareixen en el document. És molt recomanable que llegiu totes les indicacions del document amb els instruccions d'instal·lació. Al final de la mateixa pàgina hi ha un enllaç a un exemple per comprovar si la instal·lació s'ha realitzat correctament. Molt probablement haureu de reiniciar el navegador perquè les escenes de les activitats de Descartes funcionin correctament.

De vegades, tot i que la instal·lació de Descartes Web 2.0 s'ha realitzat correctament, no funcionen les escenes de Descartes. Cal comprovar si l'ordinador té instal·lat java correctament.

Tornem a l'activitat Deduce la fórmula de l'apartat Rectángulo. Cada cop que l'alumnat obre aquesta activitat es genera un rectangle de manera aleatòria. En aquest cas es demana a l'alumnat que mesuri la superfície del rectangle, ho pot fer comptant quadrats d'un cm2 de superfície (recordeu la nota inicial de l'autor de l'activitat pel que fa a la visualització de les escenes) o mesurant els costats fent ús del regla que s'ha d'arrossegar pels seus cantons. L'alumnat obté la correcció de l'activitat quan ha escrit el nombre de la superfície mesurada a la casella corresponent i prem la tecla de retorn, a més, ha d'arrossegar les unitats de mesura al cercle del cantó superior dret.

 Deduce la fórmula

Per iniciar una altra activitat cal clicar el botó inicio del cantó inferior esquerre de l'escena.

Pel que fa a la navegació entre les activitats dintre d'una unitat, trobem tres fletxes a la part inferior dreta de la pantalla: Navegació per les unitats de Descartes

Es pot tornar a l'index general de la unitat clicant a la fletxa orientada cap amunt, la que està orientada cap a la dreta enllaça amb l'activitat següent i la fletxa orientada cap a l'esquerre enllaça amb l'activitat anterior.

Donat que les unitats de Descartes són extenses, cal programar les activitats que haurà de fer l'alumnat abans de cada sessió i preparar les activitats que volem que ens retorni un cop treballats els continguts amb l'ordinador, ja sigui a través d'exercicis a la llibreta, de qüestionaris si disposem d'una plataforma d'aprenentatge, etc…

Cliqueu al logo Descartes 2D del cantó superior esquerre de la pantalla i torneu a la pàgina inicial del projecte Descartes. Torneu a entrar a l'apartat de les unitats didàctiques i ara revisarem la unitat de 1r de Batxillerat anomenada Funciones trigonométricas. Un cop oberta aquesta unitat comproveu que l'autor fa una introducció i descriu els objectius de la unitat. Cliqueu a l'apartat La función seno i comproveu que es tracta d'una unitat en la qual es treballa el contingut del sinus des de la seva definició en un triangle rectangle fins a la construcció de la funció. La funció sinus Aquesta unitat permet diferents usos didàctics, la podeu fer servir amb un projector o una pantalla digital ja que les escenes de les seves activitats permeten modificacions de paràmetres d'una manera àgil i, per tant, facilita l'exploració de les propietats de les funcions trigonomètriques. També pot ser útil com a exercicis d'aula per a l'alumnat un cop s'han treballat aquests conceptes a l'aula, sempre tenint en compte que cal preveure les activitats d'avaluació corresponents.

Les unitats de Descartes es poden descarregar i instal·lar en local al vostre ordinador. Seleccioneu les unitats que voleu descarregar a les caselles de la columna de l'esquerre de la pàgina d'inici de les unitats didàctiques i a continuació cliqueu a botó Descargar selección.

 Descàrrega d'unitats

El fet de poder disposar de les unitats de Descartes en local permet adaptar-les a les necessitats del nostre alumnat i, si volem, traduir-les al català tal com veurem al següent apartat. Per poder modificar les unitats de Descartes cal tenir coneixements d'edició de pàgines web i de d'edició de les escenes.

L'ITE (Instituto de Tecnologías Educativas) del Ministeri d'Educació ofereix cursos de Descartes per als docents que vulguin adaptar unitats ja fetes (Descartes Básico) o bé crear-ne de noves (Descartes 2). Al següent apartat trobareu informació sobre aquests cursos.

2. El projecte EDA

En el marc del projecte Descartes sorgeix EDA, Experimentación Didáctica en el Aula, que, tal com s'explica a la pàgina web del projecte, pretén ajudar el professorat a incorporar les TIC a la seva activitat a l'aula, detectar els avantatges i inconvenients d'utilitzar les TIC i trobar nous enfocaments didàctics d'ensenyament i aprenentatge. EDA El projecte EDA es va iniciar l'any 2005 a Andalusia amb un grup de 26 professors i professores de matemàtiques que durant el curs van experimentar a les seves aules amb materials del projecte Descartes. Durant els anys successius el projecte EDA s'ha anat estenent a altres comunitats autonòmiques, entre elles Catalunya, i també a altres matèries: anglès, física i ciències socials, en cada cas fent servir materials específics per a cada matèria.

Durant el temps d'experimentació els docents participants compten amb materials específics de guia i referència, amb assessorament tutorial per als aspectes metodològics i també amb assessoria tècnica específica sobre els programes i els materials.

En una de les fases de l'experimentació es demana al professorat que programi les unitats que farà servir a l'aula, de manera que pot aprofitar les unitats del projecte Descartes (o altres materials que consideri oportuns) i, si ho creu convenient, adaptar-les a les necessitats de l'alumnat del grup en el qual ha escollit fer l'experimentació. En el cas dels docents participants de Catalunya són molts els que adapten les unitats i tradueixen els textos al català. Els materials que els participants han fet servir es poden trobar a la web del projecte EDA | apartat Descartes | Materiales didácticos, classificats per nivell educatiu, autoria i llengua. Materials EDA A l'apartat de Conclusiones del profesorado, tal com s'explica a la introducció, es recullen els informes d'avaluació realitzats pel professorat un cop finalitzats els dos mesos d'experimentació a l'aula. Aquests informes contenen els diferents projectes d'experimentació, un resum de les dificultats trobades i els mecanismes per resoldre, els resultats obtinguts en l'avaluació amb l'alumnat i la valoració per part del professorat amb les conclusions obtingudes després de l'experiència. Es tracta d'una documentació que ofereix nombrosos enfocaments metodològics contrastats d'aplicació de les TIC a l'aula.

Si voleu participar en el projecte EDA, ho podeu fer a través de les convocatòries de cursos de formació telemàtica de l'ITE. El projecte EDA per a matemàtiques consta de dues fases, en la primera s'ha de realitzar el curs bàsic de Descartes o el curs avançat (Descartes 2), en la segona fase es fa l'experimentació a l'aula que és guiada també a través d'un curs telemàtic.

3. Els materials EDAD

Els materials EDAD, Enseñanza Digital a Distancia, també sorgeixen en el marc del projecte Descartes. Podeu accedir als materials de matemàtiques en català clicant a la bandera catalana del logo de matemàtiques o bé des de la pàgina inicial del projecte Descartes, clicant a la paraula EDAD i a continuació clicant a la bandera catalana, en aquest cas accediu als materials estructurats de la mateixa manera que les unitats didàctiques de Descartes.

 EDAD

En el moment de redactar aquesta pràctica estan traduïts al català els materials de 1r d'ESO i els de 4t d'ESO de la modalitat B. Està previst que es tradueixin tots els nivells. Es tracta d'uns materials que pràcticament recobreixen el currículum de l'ESO. Les unitats dels materials estan programades per quinzenes.

Entreu a la unitat de Polígons, perímetres i àrees de 1r d'ESO. Comproveu al menú superior com està estructurada la unitat.

 Menú EDAD

 • A l'apartat Abans de començar s'expliquen els objectius que s'han d'assolir durant la quinzena i es presenta una primera activitat d'introducció, en aquest cas es tracta del joc del Tangram. Podeu navegar per la unitat fent servir les fletxes que apareixen al cantó inferior dret. Cliqueu en aquesta fletxa i passeu a l'apartat de Continguts. També podeu navegar pels continguts fent servir el menú lateral esquerre.

 Navegació EDAD

 • A l'apartat Continguts es presenten diversos applets i breus explicacions per treballar els continguts teòrics de la unitat. Com que les quinzenes han estat dissenyades per diferents professors i professores de matemàtiques, l'abordament metodològic de les unitats es fa des de diferents punts de vista. En aquesta unitat els continguts que es treballen són: les línies poligonals, els triangles, els quadrilàters, els polígons regulars, els perímetres i les àrees, les àrees dels polígons i finalment trobeu un apartat anomenat Recorda el més important. A totes les activitats de l'apartat Continguts hi ha un botó a la part inferior amb exercicis, activitats o explicacions complementàries. En molts casos els exercicis es generen aleatòriament.

 Activitat complementàries

 • L'apartat d'Exercicis presenta diferents blocs d'exercicis, en aquesta unitat hi ha exercicis de perímetres, d'àrees de triangles i quadrilàters i d'àrees de polígons regulars als quals podeu accedir clicant als enllaços que trobeu a la pàgina d'inici o a través de les fletxes de navegació. Accediu al bloc d'exercicis de perímetres, trobeu un menú desplegable per triar un tipus d'exercicis, escolliu Emmarcant un quadre. En aquest cas els exercicis estan plantejats perquè l'alumnat els resolgui a la llibreta i són d'autoavaluació. Els botons inferiors permeten crear un exercici diferent i veure la solució de l'exercici que l'alumnat estigui realitzant. El botó superior obre una calculadora.

 Calculadora

 • Continueu amb l'apartat d'Autoavaluació, a la introducció es dóna la indicació a l'alumnat de què realitzi els exercicis amb paper, llapis i calculadora. És una bona oportunitat per fer que l'alumnat lliuri els exercicis fets a l'autoavaluació. Els 10 exercicis es generen de manera aleatòria i l'aplicació dóna el resultat. En cas que la resposta sigui incorrecta, l'aplicació dóna una indicació sobre els continguts que ha de repassar l'alumnat.
 • Per enviar al tutor és un apartat amb exercicis que l'alumnat pot enviar al correu electrònic que li indiqui el professor o professora. Els exercicis també es poden imprimir per realitzar-los en paper.

 Exercicis per imprimir

 • Per saber-ne més presenta activitats complementàries, curiositats, referències històriques, etc… relacionats amb els continguts tractats a la unitat. En aquesta unitat trobeu una activitat sobre la recta d'Euler i una altra sobre el recobriment del pla.

Investigueu altres unitats didàctiques del material EDAD i comproveu les possibilitats didàctiques que poden tenir per treballar a l'aula amb el vostre alumnat.