Les WebQuest

En aquesta pràctica presentarem les WebQuest. Podem definir una WebQuest com una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

Desenvolupament de la pràctica

1. Sobre les WebQuest

Les WebQuest poden ser de molts tipus diferents. Convé destacar que les WebQuest són una proposta de treball en equip que simula alguna feina de la vida real, o el més real possible, on cada alumne fa un paper especialitzat.

El model "webquest" va ser presentat per Bernie Dodge i Tom March a la Universitat de San Diego, el febrer de 1995.

La pàgina internacional relacionada amb el projecte WebQuest, la podem trobar a: http://webquest.org/

Dins d'aquest enllaç podem trobar-hi alguns cercadors de WebQuest:

http://webquest.org/search/index.php

Visiteu la web http://webquest.org/, clicant a l'opció Find Webquest del menú de l'esquerra accedireu a diferents cercadors des d'on podreu buscar WebQuest filtrant per autor, adreça web, o bé per títol i descripció. Visiteu-ne algunes que us interessin, per exemple, emprant la descripció "mathematics" o bé "maths".

La Comunitat Catalana de WebQuest també disposa de la seva pàgina a:

http://sites.google.com/site/webquestcathome/

Dins l'apartat Portals WebQuest trobarem enllaços a portals que presenten WebQuest per a diferents matèries.

Dins d'aquesta pàgina de la Comunitat Catalana de WebQuest també podem trobar un directori de WebQuest en català, castellà o altres llengües; o bé una classificació per categories en la que ens surt, entre d'altres, la de Matemàtiques:

http://webquest.xtec.cat/enlla/

Un tipus d'activitat, molt relacionat amb el format de les WebQuest, són les anomenades caceres del tresor. Una “cacera del tresor” (en anglès “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”, ja que de les tres formes se la coneix) és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitza Internet com a font d'informació. Consisteixen en un seguit de preguntes i una llista d'adreces de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Algunes inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés.

En aquesta presentació, compartida a SlideShare (espai per a compartir presentacions, presentat dins la pràctica 2 del módul 1 d'aquest curs) podem veure'n les seves possibilitats:

2. WebQuest sobre numeració i càlcul

Dins el directori ja esmentat, podem localitzar aquestes WebQuest relacionades amb els temes de numeració i càlcul:

3. WebQuest Anem a mesurar (1r cicle d'ESO)

Aquesta WebQuest ha estat dissenyada per Montse Gumà i Alicia Casado seguint el model facilitat per na Carme Barba durant un curs de formació al professorat. Està disponible des de l'adreça:

http://webquest.xtec.cat/curs08-09/mesurar/index.HTM

Anem a mesurar està pensada per alumnes de primer i segon d'ESO. Les competències que es treballen són les següents:

  • Competència matemàtica. Saber utilitzar els elements i raonaments matemàtics per enfrontar-se a situacions quotidianes. Aquí prendre mesures i aplicar una escala.
  • Tractament de la informació i competència digital. Saber cercar, captar, seleccionar, registrar i processar la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses. Aquí buscar per Internet els mobles i elements per l’habitació.
  • Coneixement i interacció amb el món físic. Saber mobilitzar els sabers escolars que ens han de permetre comprendre la societat i el món en el qual ens desenvolupem.

Aquí traslladar una habitació real amb tota una sèrie d’elements a un full.

Accediu a la WebQuest Anem a mesurar

Un cop heu entrat, trobareu la portada següent:

Els enllaços del menú inferior us permetran poder navegar pels apartats d'aquesta WebQuest. Visiteu els diferents enllaços (introducció, guia didàctica,…) i comenceu a familiaritzar-vos-hi.

Activitats d'aprenentatge

Si entreu al menú del Procés trobareu els enllaços a les 4 activitats que han de portar a terme l'alumnat.

L'avaluació

Al menú de la pàgina principal hi ha un enllaç (avaluació) que mostra com els alumnes seran avaluats:

Programació de l'activitat (dins la guia didàctica)
  • Requeriments de programari i de maquinari: Programari: Connexió i navegador d’Internet. Maquinari: Ordinador per grup.

.

  • Metodologia: Els alumnes s’han d’organitzar en grups de tres. Hauran d’escollir entre ells quina habitació trien per fer el treball. Com que precisen visitar la casa d’un d’ells s’haurien d’organitzar grups en base a la facilitat i amistat mútua per poder fer-ho. Les mides s'hauran de prendre entre tots i repartir la feina de tal manera que un s’encarregarà d’apuntar totes les mesures i elements, un altre farà el dibuix i el tercer ho explicarà a la classe. Està programat per a portar-ho a terme en cinc sessions, quatre a l’escola i una a una casa particular.

A la guia didàctica trobareu tota la informació de cadascuna de les sessions.

4. Altres WebQuest

En aquesta part de la pràctica presentem algunes WebQuest concretes:

  • WebQuest El binomi de Newton (per batxillerat)

WebQuest elaborada per José Antonio Salgueiro González. Està disponible a l'adreça:

http://www.phpwebquest.org/wq/binomio_newton/index.htm

  • WebQuest Petroli: final d'una era (per batxillerat)

Aquesta WebQuest ha estat elaborada per Domènec Massiques en el marc del curs "Webquest. Una eina per treballar amb Internet a l’aula" ofert per la Comunitat Catalana de WebQuest. És una WebQuest de matemàtiques amb alguns tocs de les àrees d’anglès i ciències experimentals. Està disponible a l'adreça:

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqpetroli/index.HTM

  • WebQuest Divertiments matemàtics (per 1r cicle d'ESO)

Aquesta WebQuest va ser seleccionada pel Departament d'Educació en el concurs de 2002 i està disponible a l'adreça http://webquest.xtec.cat/httpdocs/mates/index.htm. El seu autor és Sebastià Capella i Priu.

5. Informació complementària

Si la metodologia WebQuest us ha agradat i en voleu saber més, disposeu dels següents recursos:

L'objectiu d'aquest curs no és la creació WebQuest, ja que només executareu WebQuest ja creades. Si esteu interessats a crear WebQuest, podeu accedir als materials del curs telemàtic http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td109/index.html D109 - Activitats d'aprenentatge a Internet: WebQuest