Recursos TAC per a la numeració i el càlcul

Introducció

En aquest segon mòdul del curs presentarem recursos de Matemàtiques relacionats amb la numeració i el càlcul.

Aquests recursos, podran ser útils per a potenciar la comprensió dels nombres i de la seva utilitat, de les seves formes de representació i del sistema de numeració en el qual s'expressen; també per la millora en la comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres.

Veurem com es poden aprofitar recursos, en forma d'unitats didàctiques, o bé, presentades en format web, per a treballar amb nombres, en concret amb els nombres naturals, enters, racionals, reals i complexos.

A més, dins d'aquest mòdul, començarem a introduir recursos per a les Matemàtiques amb JClic i Webquest.

Continguts

  • Unitats didàctiques per a treballar amb nombres (naturals, enters, racionals, reals i complexos).
  • Recursos que permeten treballar la divisibilitat de nombres naturals (múltiples, divisors, nombres primers i compostos, MCD i MCM)
  • Les activitats Jclic
  • Les WebQuest com a propostes didàctiques de Matemàtiques de recerca guiada a la Xarxa.

Pràctiques