Presentació

La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat de matemàtiques d'educació secundària, sobre els recursos que ofereixen Internet i les TIC per donar suport a la tasca docent en aquesta àrea.

Internet ha esdevingut un immens arxiu de material i d'informació de tot tipus. N'hi ha de molt bo i que possibilita el treball a l'aula: per a tots els nivells, amb diversitat de continguts, interactiu, multimèdia, en diversos formats (HTML, FLASH, PDF…) i en diferents idiomes. Hi ha material institucional, comercial i també elaborat per professorat amb experiència i excel·lència docents.

A través d'Internet és possible descarregar programes per utilitzar amb l'alumnat, eines per crear materials o, senzillament, disposar d'informació per preparar classes, exercicis o proves escrites amb qualitat excel·lent.

Aquesta abundància demana saber trobar i seleccionar el material adient per a la programació d'aula. Internet és un mitjà que exigeix una cerca activa i una valoració crítica del que s'hi troba. Per això cal una mica de tècnica per utilitzar els cercadors, i organització per emmagatzemar sistemàticament la informació obtinguda i no perdre's en navegacions poc productives.

De bon començament hem d'agrair a tots els autors i les autores de material educatiu de tecnologia publicat de forma desinteressada a Internet la seva generositat i el treball ben fet: sense ells i elles, aquest curs no es podria fer realitat.

Objectius

Els objectius del curs són:

  • Donar a conèixer recursos TIC adients per a l'ensenyament de les Matemàtiques
  • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional
  • Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos recursos, cercar-ne de nous i analitzar-ne la idoneïtat a l'aula
  • Promoure l'ús a l'aula de recursos TIC
  • Concretar alguns dels continguts apresos en l'elaboració d'un projecte curricular propi

Continguts

En el disseny d'aquest curs s'ha tingut ben en compte la necessitat de conèixer i disposar de recursos que donin resposta a les competències que s'han de treballar en els diferents nivells.

Els diferents mòduls del curs, van presentant Recursos TAC útils per a les diferents àrees de la Matemàtica. A més, en cada mòdul es van introduint eines i tipologies de recursos ("Full de càlcul", "JClic", "Webquest", "Quaderns virtuals", "Geogebra", …) que també poden ser útils en les altres àrees de les Matemàtiques.

Som també conscients que alguns d'aquests recursos, probablement necessitarien d'un curs sencer, sobretot per a elaborar-los, i de fet, ja són objecte de l'oferta formativa del Departament d'Educació i Universitats. Malgrat presentar recursos creats amb aquests programes, el nostre propòsit és oferir un curs per a usuaris de recursos TIC, no per a creadors de recursos TIC.

Seguint aquest plantejament, els continguts es presenten en 6 mòduls, però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini del sistema operatiu emprat (Windows, Linkat,…). És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic,…

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb les versions actualitzades dels navegadors Internet Explorer, Firefox, Chrome, …