Projecte del curs

El projecte és el treball que s'ha d'elaborar a mesura que avança el curs. Té la finalitat que l'alumne apliqui de forma globalitzada i en funció de les seves necessitats els coneixements adquirits als mòduls de forma autònoma. La seva compleció i presentació final és indispensable per superar el curs.

Atès que es tracta d'un curs que mostra materials i eines per incorporar a la programació d'activitats a l'aula, cal que el projecte final sigui un treball on els vostres alumnes hi tinguin una presència important; cas que no fos possible, cal comentar-ho amb el tutor/a per trobar la solució més adient.

Es pot lliurar en qualsevol format informàtic: document de text en format OpenOffice, PDF, etc.; conjunt de documents HTML; presentacions en PowerPoint o en Impress; bloc, etc.

Podeu escollir una de les opcions que teniu tot seguit, però si teniu alguna proposta de projecte de treball diferent sempre la podeu comentar amb el vostre formador/a per tal que us hi doni el vistiplau.

Cal recordar que tot i que la idea general del projecte s'ha de definir al començament de curs, sempre es pot modificar si es considera necessari, tot fent les valoracions oportunes i comunicant els canvis al formador/a. És recomanable fer una ullada al curs sencer abans d'endinsar-s'hi), per tal de preveure mínimament la inclusió al projecte d'algun recurs associat amb alguns aspectes que es veuran, per exemple, en els mòduls finals.

Opció A

El projecte consisteix a realitzar una unitat de programació que inclogui els diferents materials TIC i orientacions que s'han presentat al llarg del curs. Cal recordar que els components d'una unitat de programació són: Continguts (amb les referències oportunes a les competències bàsiques), Objectius didàctics, Activitats d'ensenyament - aprenentatge i activitat d'avaluació.
D'altres components de les unitats de programació també es poden explicitar; per exemple: Organització de l'alumnat, del temps i de l'espai.

Opció B

El projecte consisteix a crear un llibre a La prestatgeria (Mòdul 2, pràctica 5).

El llibre haurà de tenir l'índex i, com a mínim, quatre capítols, cadascun amb diferents pàgines que incloguin text i imatges.

El llibre ha de reflectir un treball real a l'aula amb els vostres alumnes.

Recordeu que, per crear un llibre:

 • Heu de clicar a entrar i identificar-vos amb l'usuari i contrasenya XTEC del centre
 • Entrar a Inscriu-te al servei i acceptar les condicions del servei
 • Fer clic a Crea un llibre nou per començar l'edició

Caldrà fer arribar al vostre tutor/a una programació (un full és suficient) de l'activitat, en la qual constarà:

 • Organització de l'alumnat, del temps i de l'espai (per parelles, petits grups, a l'aula, a casa, a l'aula d'informàtica…)
 • Objectius didàctics relacionats amb aquesta activitat
 • Desenvolupament de l'activitat: Relació seqüenciada de les activitats que s'han portat a terme amb els alumnes amb el treball previ per a l'elaboració de la idea, l'activitat que s'ha portat a terme, el material complementari (imatges, àudio, vídeo -si s'escau-) i la incorporació a La prestatgeria del treball dels alumnes
 • Adreça del llibre que s'ha creat o el títol del llibre i el nom del centre.

Opció C

El projecte consisteix a realitzar un treball amb els vostres alumnes per tal que creïn entrades a la Viquipèdia (Mòdul 1, pràctica 5).

Caldrà fer arribar al vostre tutor/a una programació (un full és suficient) de l'activitat, en la qual constarà:

 • Organització de l'alumnat, del temps i de l'espai (per parelles, petits grups, a l'aula, a casa, a l'aula d'informàtica…)
 • Objectius didàctics relacionats amb aquesta activitat
 • Desenvolupament de l'activitat: Relació seqüenciada de les activitats que s'han portat a terme amb els alumnes on consti el treball previ per a la selecció de paraules per escriure l'article, les consultes a d'altres enciclopèdies o fonts diverses, l'escriptura de l'article, la revisió del text i la incorporació a la Viquipèdia de l'article escrit
 • Adreces dels articles que s'han escrit o millorat a la Viquipèdia i l'àlies o la IP que consten a l'historial de l'article

Opció D

El projecte consisteix a escollir un eix temàtic, com, per exemple, un material per a llengua i literatura a partir d'un text (no es tractaria tant de tractar diferents aspectes lingüístics o literaris com d'arribar al text i a la feina que genera fent servir diferents eines TIC).

En funció de l'enfocament donat al projecte (més lingüístic que literari, o bé viceversa; adreçat a alumnes d'un nivell determinat, etc.), poden tenir més pes unes parts de la matèria que d'altres.

La intenció és globalitzar els coneixements adquirits progressivament al llarg del curs; però no cal que al projecte hi siguin presents tots els aspectes (webs, eines, idees o suggeriments de tutors/es o companys/es…) vistos mòdul rera mòdul, sinó que es pot prioritzar d'acord amb la idea original.

Recordeu que també es pot plantejar la creació d'un material interdisciplinari o transversal (per exemple, integrant continguts d'història a l'hora de treballar la literatura).

D'altres opcions

A tall d'exemple: creació d'un bloc d'aula a XTECBlocs, participació en un projecte col·laboratiu (Escoles en Xarxa), etc.

Recordeu que cal consultar-ne la conveniència amb el vostre formador/a.