Recursos digitals per escoltar i parlar

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 1. Cerca guiada per obtenir informació de vídeos i àudios en col·leccions multimèdia
 2. Realització de breus intervencions amb una càmera de vídeo
 3. Gravació de fragments en els quals s'expressin opinions o relats de contes, poemes, fets, etc.
 4. Coneixement dels recursos bàsics necessaris que permetin inserir àudios i vídeos en produccions pròpies.
 5. Ús de recursos TIC per les pràctiques de llengua oral
 6. Comprensió i extracció d'informacions a partir de missatges i exposicions orals en els multimèdies (ràdio, TV i Internet)

Continguts del mòdul

 • Presentació de recursos disponibles a la xarxa Internet per treballar la llengua oral a l'aula
 • Anàlisi dels diferents materials disponibles per desenvolupar o completar les programacions de comprensió i expressió orals a l'aula
 • Cerca de material audiovisual útil per a la comprensió i expressió orals
 • Ús de material audiovisual disponible a la xarxa per confegir activitats que desenvolupin la programació

Pràctiques

 • Pràctica 1: XTEC Ràdio. Pàgines per conèixer les activitats orals de la ràdio i com enregistrar material àudio.
 • Pràctica 2: Interactiu amb suport d'àudio: Vincles i GALÍ en línia. Material per a alumnes nouvinguts i de primer cicle d'ESO
 • Pràctica 3: Dictats. Material per a l'alumnat de tots els nivells d'ESO
 • Pràctica 4: Portals per àudios i vídeos: edu3.cat, posi.as,…. Portals des d'on obtenir àudios i vídeos amb contingut didàctic
 • Pràctica 5: Los sonidos del habla. Material destinat a alumnes de batxillerat