Del llapis i el paper a les eines digitals en línia

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 1. Pràctica amb recursos TIC de les habilitats de: deducció, associació, relació, classificació, etc.
 2. Progressiva autonomia en l'aprenentatge: autocorrecció i autoavaluació
 3. Consulta al diccionari i corrector en format digital per al tractament de textos
 4. Producció de textos en línia a partir del suport d'imatges
 5. Ús de recursos TIC per establir contactes amb altres persones i centres per intercanviar informacions i experiències
 6. Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements apresos

Continguts del mòdul

 • Recursos d'Internet com a suport i model per a l'escriptura de textos de diferent tipologia: contes, descripcions, instruccions, esquemes i mapes conceptuals
 • Anàlisi i ús d'interactius elaborats específicament per a la pràctica de l'escriptura
 • Cerca de webs relacionades amb continguts d'expressió escrita
 • Reflexió sobre els blocs com eina didàctica

Pràctiques

 • Pràctica 1: Escriure amb el JClic. Material destinat a alumnes de l'aula d'acollida
 • Pràctica 2: Escriure amb els Quaderns Virtuals. Visionat dels Quaderns Virtuals amb exemplificacions destinades a l'alumnat del primer cicle d'ESO
 • Pràctica 3: Escriure amb els Quaderns digitals. Visionat dels quaderns digitals amb exemplificacions destinades a l'alumnat del segon cicle d'ESO
 • Pràctica 4: Els blocs, un recurs didàctic. Reflexió sobre l'ús dels blocs i visita a alguns blocs. Material de suport a la tasca docent