Entendre: comprensió lectora amb les TAC

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 1. Comprensió global i específica de textos escrits de diferent tipologia
 2. Lectura autònoma o guiada d'obres de literatura juvenil i literatura tradicional i popular
 3. Ús d'estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura
 4. Comprensió i interpretació d'instruccions bàsiques per a la correcta resolució de les tasques que suposen la realització d'un llibre a La Prestatgeria
 5. Participació en interaccions per mitjà d'un fòrum sobre lectures

Continguts del mòdul

 • Comprensió lectora de textos de diversa tipologia amb eines informàtiques
 • Cerca i selecció de textos expositius, argumentatius, narratius i d'altres tipologies a Internet per al seu ús a l'aula
 • Cerca i pràctica amb llocs web que tractin la comprensió lectora com a eix fonamental o secundari
 • Treball col·laboratiu amb els alumnes .

Pràctiques

 • Pràctica 1: Contes per entendre i entendre's. Exemplificacions destinades a l'alumnat de l'aula d'acollida
 • Pràctica 2: La Prestatgeria. Expressió i comprensió escrita i/o orals de manera col·laborativa a Internet. Està destinat a l'alumnat de tots els cicles d'ESO i batxillerat
 • Pràctica 3: Una guia interactiva per aprofundir en una novel·la. Exemplificacions destinades a l'alumnat de segon cicle de l'ESO. Participació en un fòrum de lectura.
 • Pràctica 4: El llenguatge periodístic. Exemplificacions destinades a l'alumnat de batxillerat