Literatura en xarxa

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 1. Ús de recursos TIC per a la producció de poemes, contes o narracions amb el suport d'imatges o sense
 2. Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals, escrits i multimèdia
 3. Lectura autònoma o guiada d'obres de la literatura juvenil i de la literatura tradicional
 4. Ús d'estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura
 5. Creació de txtos literaris a partir de la creació i l'anàlisi de textos models
 6. Interès per la bona presentació dels textos escrits amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques i dels elements icònics utilitzats

Continguts del mòdul

 • Aproximació a la literatura i a l'anàlisi dels textos literaris mitjançant recursos TIC
 • Coneixement dels recursos existents a Internet sobre la literatura des d'una perspectiva didàctica
 • Cerca de webs de literatura o de la seva història que es puguin utilitzar a l'ensenyament secundari
 • Classificació dels recursos didàctics treballats a les pràctiques o trobats en recerca per a una posterior utilització a l'aula i emissió d'opinions sobre material interactiu

Pràctiques

 • Pràctica 1: Iniciació a la poesia: Poesi@.com. Exemplificacions destinades a alumnat de l'aula d'acollida
 • Pràctica 2: Auques. Exemplificacions destinades a l'alumnat de primer cicle d'ESO
 • Pràctica 3: WebQuest i Caceres del tresor. Material de treball en grup elaborat per professorat susceptible d'aplicar-se a qualsevol curs
 • Pràctica 4: Aproximació a la literatura: història i gèneres. Exemplificacions destinades a l'alumnat de segon cicle d'ESO i batxillerat
 • Pràctica 5: VersalS: Guies interactives de lectures per al batxillerat. material destinat a l'alumnat de batxillerat i públic en general