Altres formes d'apropar-se a la gramàtica

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 1. Deducció i coneixement de lleis ortogràfiques a partir de l'observació de les regularitats
 2. Reconeixement dels elements que componen una oració; la funció de cada element en la comunicació
 3. Desenvolupament d'estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical mitjançant l'ús d'eines TIC
 4. Utilització d'esquemes senzills en l'estructuració dels textos
 5. Creació i utilització d'esquemes i mapes conceptuals en format digital com a suport en les exposicions orals per tal de ser projectats amb format multimèdia
 6. Pràctica amb recursos TIC d'habilitats com: associació, deducció, relació, classificació, etc.
 7. Coneixement dels recursos bàsics del programari que permetin l'edició de produccions diverses

Continguts del mòdul

 • Presentació de recursos existents a Internet que permeten treballar la gramàtica a l'aula
 • Anàlisi dels diferents materials disponibles per desenvolupar o completar les programacions d'aula
 • Presentació de materials per treballar la gramàtica de manera comuna en llengua catalana i castellana
 • Pràctiques autoformatives de gramàtica
 • Conèixer un programa que permet la realització d'esquemes i mapes conceptuals
 • Recollir i gestionar un conjunt d'adreces web que puguin ser útils per a l'ensenyament aprenentatge de la llengua

Pràctiques

 • Pràctica 1: Ortografia bàsica. Material per a alumnes d'incorporació tardana
 • Pràctica 2: Aventura't amb l'ortografia. Material per a alumnes de primer cicle d'ESO
 • Pràctica 3: Material d'autoformació i Analizador morfosintáctico. Materials autoformatius per a alumnes d'ESO i batxillerat
 • Pràctica 4: Ejercicios interactivos de lengua castellana. Material per a alumnes de segon cicle d'ESO
 • Pràctica 5: Programa per a realitzar resums esquemes i mapes conceptuals. Exemplificacions destinades a l'alumnat de secundària en general i de suport a la tasca docent