Paraules: el lèxic i les TAC

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 1. Identificació dels camps lexicosemàntics que apareixen en els missatges i domini del lèxic nou
 2. Reconeixement d'estratègies bàsiques per recordar, organitzar i revisar vocabulari
 3. Consulta al diccionari i corrector en format digital per al tractament de textos
 4. Cerca d'informació i adquisició d'hàbits de consulta per aprendre i ampliar el contingut dels missatges, tot utilitzant recursos de fonts diverses: cercadors d'Internet, enciclopèdies, diccionaris i diaris virtuals
 5. Ús dels diccionaris temàtics i visuals
 6. Participació en activitats col·laboratives de forma autònoma per a l'ampliació del coneixement col·lectiu

Continguts del mòdul

 • Recursos d' Internet per a la programació d'una activitat d'aula amb continguts lèxics
 • Estratègies de cerca i traduccions de pàgines web
 • Cerca de webs relacionades amb continguts lèxics
 • Anàlisi de pàgines web i conveniència del seu ús directament a l'aula o com a suport de l'activitat docent
 • Participació en un treball col·laboratiu en xarxa per ampliar continguts d'una enciclopèdia

Pràctiques

 • Pràctica 1: Muds de mots: Sóc com sóc. Exemplificacions per a l'alumnat de l'aula d'acollida
 • Pràctica 2: Precisió lèxica: Activitats del DIDAC. Exemplificacions per a l'alumnat del primer cicle d'ESO
 • Pràctica 3: Miniunitats didàctiques (MUD): Lexemes, prefixos, sufixos… Exemplificacions per a l'alumnat del segon cicle d'ESO
 • Pràctica 4: Llengua i societat: El Proyecto Cíceros. Exemplificacions per a l'alumnat de batxillerat
 • Pràctica 5: Viquipèdia, enciclopèdies, diccionaris… Interacció en una enciclopèdia en col·laborativa. Coneixement d'altres diccionaris i enciclopèdies. Exemplificacions destinades a l'alumnat de secundària en general i de suport a la tasca docent