Introducció

La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat de llengua catalana i llengua castellana d'educació secundària (ESO i batxillerat) sobre els recursos que ofereixen Internet i les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) per donar suport a la tasca docent en aquesta àrea, i amb la intenció de que integri les eines digitals a la seva pràctica docent d'una forma senzilla i motivadora.

Internet ha esdevingut un immens arxiu de material i d'informació de tot tipus. Hi ha material a la xarxa que possibilita el treball a l'aula: en tots els nivells, amb diversitat de continguts, interactiu, col·laboratiu, multimèdia, en diversos formats (html, Flash, pdf…) i en diferents idiomes. Hi ha material institucional, comercial i també elaborat per professorat amb experiència docent. Tots aquests recursos poden ajudar al professorat a l'hora de plantejar la seva dinàmica de classe, i han de servir, en darrera instància, per a motivar-lo a no només fer servir el material existent sinó també a crear-ne de nou i compartir-lo. És per això que aquest curs té com a objectiu final la creació de material TIC que serveixi a la pràctica per a l'aula, i amb aquesta finalitat principal, per sobre de la especialització en cap recurs digital o de l'utilització de materials ja creats, aspectes que són, en tot cas, secundaris.

Malgrat tot aquest curs no té com a objectiu final la creació de material TAC sinó la generació d'estratègies innovadores amb eines digitals que serveixin per a la pràctica per a l'aula. Aquesta és la seva finalitat principal, per sobre de la especialització en cap recurs digital o de l'utilització de materials ja creats, aspectes que són, en tot cas, secundaris.

Objectius

 • Donar a conèixer recursos TIC adients per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües catalana i castellana
 • Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos recursos, cercar-ne de nous i analitzar-ne la idoneïtat a l'aula
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional
 • Promoure l'ús a l'aula de recursos TIC
 • Concretar alguns dels continguts apresos en l'elaboració d'un projecte curricular de llengua catalana o castellana propi

Format

Per seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Consultar en línia els diferents mòduls; en principi, és la forma més còmoda de treballar en aquest curs
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic a la icona que apareix a la Portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després podeu visualitzar el curs des de qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet

Estructura

El curs està estructurat en 6 mòduls i el projecte final. La seva durada és de 45 hores, distribuïdes de la següent manera: 3 hores per al mòdul introductori, 6 hores per cadascun dels altres mòduls i 6 hores per fer el projecte (que, de fet, es distribueixen en bona mesura en els diferents moduls temàtics al llarg del curs).

El disseny d’un curs com aquest plantejava, sobre la seva estructura, el dilema següent:

 • Centrar-lo en les eines
 • Centrar-lo en els apartats dels currículums

Si l’opció escollida hagués estat la primera, s’haurien elaborat mòduls que portarien títols com: “Blocs”, “Quaderns virtuals”, “WebQuest”, ” JClic”, etc.; mòduls que, probablement, necessitarien un curs sencer i que, de fet, ja són objecte de l’oferta formativa del Departament d’Educació. També cal considerar que el nostre propòsit pretén oferir un curs per a usuaris de recursos TIC, no per a creadors de recursos TIC.

Per les raons anteriors, centrar els continguts dels mòduls en el currículum de la matèria ens va semblar el més adient; a cada mòdul es presenten recursos diversos amb un nexe curricular comú. No pretenem donar resposta a tot el que el currículum de llengua en secundària pot arribar a generar en el camp de les TAC, sinó animar a explorar aquestes possibilitats al professorat.

Per dur a terme els objectius del curs, s’havien d’analitzar els continguts d’Internet i de les TIC que es podien aplicar als diversos àmbits curriculars, concretant-ho de manera diferenciada per a l’aula d’acollida d’alumnes nouvinguts, primer i segon cicles d’ESO i batxillerat. Tenint en compte que l’educació secundària té un recorregut de 6 anys, i que és un fet que entre el professorat es donen casos d’especialització, a cada mòdul hi ha pràctiques amb materials destinants als alumnes de l’aula d’acollida, de primer cicle d’ESO, de segon cicle d’ESO i de batxillerat, en llengua catalana i castellana. És clar, el professorat pot, a priori, pensar que només una part dels continguts d'aquest curs poden respondre als seus interessos; ara bé, com a professors i professores de llengua hem d'estar preparats per a atendre a qualsevol necessitat que plantegi l'alumnat de secundària, i és per això que recomanem estudiar tot el que es mostra als diferents mòduls. Em sembla bé però no enganxa per a primària

Una vegada presa aquesta opció, quedava decidir si calia oferir dos cursos diferenciats: un per a llengua catalana i un altre per a llengua castellana. Es va optar per oferir-ne un, car els continguts, els objectius i les estratègies d’aprenentatge en molts casos són comuns i seran les exemplificacions en una o altra llengua les que marcaran la diferència, per la qual cosa a les pràctiques de cada mòdul hi ha exemples de lèxic, ortografia o literatura en llengua catalana i llengua castellana.

Vist el plantejament del curs, els mòduls són els següents:

 • Mòdul introductori: Anàlisi d'expectatives i Competències bàsiques
 • Mòdul 1: Paraules: el lèxic i les TAC
 • Mòdul 2: Altres formes d'apropar-se a la gramàtica
 • Mòdul 3: Literatura en xarxa
 • Mòdul 4: Entendre: comprensió lectora amb les TAC
 • Mòdul 5: Del llapis i el paper a les eines digitals en línia
 • Mòdul 6: Recursos digitals per escoltar i parlar

Cada mòdul té 4 o 5 pràctiques i 1, 2 o 3 exercicis que en alguns casos s'han de lliurar al tutor o tutora en el termini convingut i en d'altres passaran a formar part del projecte.

Tenint en compte que l'educació secundària té un recorregut de 6 anys, i que és un fet que entre el professorat es donen casos d'especialització, a cada mòdul hi ha pràctiques amb materials destinants als alumnes de l'aula d'acollida, de primer cicle d'ESO, de segon cicle d'ESO i de batxillerat, en llengua catalana i castellana.

Els exercicis que heu de lliurar, perquè us siguin d'utilitat a l'aula, els podeu redactar en la llengua i per al curs que impartiu; d'aquesta manera disposareu d'un material que serà aplicable directament a la vostra pràctica docent.