Mòdul 4: Parlar i argumentar


Objectius

 • Fomentar l'ús de la llengua a l'aula per aprendre a pensar, a ser, a fer i a conviure.
 • Millorar la comunicació i l’aprenentatge mitjançant la cooperació entre iguals.
 • Conèixer exemples de treball cooperatiu i valorar els avantatges i les dificultats de la seva posada en pràctica.
 • Identificar els aspectes a tenir en compte en la producció de comunicacions orals.
 • Valorar el procés d'elaboració d'argumentacions orals i de textos argumentatius.
 • Aportar recursos per tal de treballar a les àrees amb un diferent model comunicatiu.
 • Desenvolupar metodologies que permetin treballar eficaçment les competències comunicatives a l'aula.
 • Conèixer l'entorn moodle com a eina d'ensenyament i aprenentatge.

Continguts

 • La comunicació oral: parlar i escoltar tenint en compte la possibilitat d’ús de les TIC i dels mitjans de comunicació.
 • La interpretació de produccions audiovisuals com a eina de construcció de coneixement.
 • Les comunicacions orals en diferents suports i la interacció a l'aula.
 • Coneixement de les bases de la comunicació efectiva a l’aula.
 • Parlar entre iguals en equip cooperatiu.
 • Els grups d'experts: una modalitat de treball cooperatiu.
 • Les exposicions orals formals.
 • L'argumentació com a estratègia comunicativa i d'aprenentatge. Els fonaments d'una bona argumentació.
 • Les fonts orals: l'aula com a espai de la memòria.
 • L'espai moodle, eina de comunicació.


Parlar a l'aula


La comunicació oral és un dels pilars de la vida social de tota comunitat. Esdevé, per tant, un eix fonamental per a la supervivència i el desenvolupament de la societat. Així ho reconeix, de fet, el nou currículum: saber expressar-se oralment és una de les competències bàsiques i gairebé una necessitat per poder créixer de manera completa i autònoma en ple segle XXI.

Sorprèn que, massa sovint, aquesta necessitat primària es treballi tan poc en l’educació secundària (veure article Suspenso en expresión oral, de Mercè Beltran: http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2008/11/15/pagina-26/75254855/pdf.html i http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2008/11/15/pagina-27/75434631/pdf.html). Per això volem presentar tot un seguit de propostes i recursos per treballar el parlar a l’aula. Entenem que en tot aprenentatge el llenguatge oral hi té un paper molt important. Parlem per iniciar una unitat didàctica; parlem per compartir nous coneixements; parlem per compartir i contrastar opinions (treballs en grup, debats, etc)… en definitiva, utilitzem la llengua com una eina per construir coneixement. En aquest sentit, volem destacar la importància de potenciar el parlar des de totes les àrees curriculars, ja que entenem que el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat és responsabilitat de tot el professorat, independentment de l’assignatura que imparteixi. Així podrà l’alumne explorar nous coneixements, verbalitzar noves idees, discutir parers i arribar a fer aprenentatges més competencials.

A més de recuperar el llenguatge oral en totes les matèries del currículum, hem de procurar que el nostre alumnat s'expressi de la millor manera possible i aconsegueixi, d'aquesta forma, comunicar-se adequadament en situacions, interlocutors i contextos diversos. Els centres educatius han de ser entorns on es parli, això és, espais que fomentin la necessitat d'exposar, argumentar, reflexionar, explicar, debatre…. en definitiva, llocs que impulsin l'ús de la llengua oral i l'examen sobre aquest ús. En aquest sentit, és important que la producció de discursos orals es faci dins d'un context competencial -real i proper.

Per saber-ne més: Per veure des de quines perspectives podem pensar la planificació del treball a l'aula amb la llengua oral, us aconsellem el llibre següent: Barragán, C. i altres, Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. Barcelona, Graó, 2005.
També resulten molt interessants els materials del curs CLO sobre expressió oral: http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/documenta/competencia_llengua_oral_0910.pdf

Pràctiques

 • Pràctica 3 Activitats d'aula que permeten treballar l'argumentació