Introducció Mòdul 3

Mòdul 3: Escriure i produir

Objectius

 • Conèixer la relació entre llengua oral i llengua escrita.
 • Prendre consciència que cada disciplina té el seu patró lingüístic i cal treballar-lo conjuntament amb els coneixements.
 • Aprofundir en el coneixement de les habilitats cognitivolingüístiques
 • Valorar les dificultats de l’alumnat en l’elaboració de textos.
 • Conèixer estratègies per millorar la descripció, la definició, les explicacions i les justificacions.
 • Introduir la descripció, definició, explicació i justificació amb ajut de les TIC i mitjançant produccions audiovisuals.

Continguts

 • Diferències entre el llenguatge oral i el llenguatge escrit.
 • El llenguatge científic: identificació de les seves característiques.
 • La descripció, la definició, les explicacions i les justificacions en les diverses àrees curriculars.
 • Estratègies i activitats d’aula per afavorir la producció escrita
 • L'ús de les TIC per aprendre a escriure millor
 • Les produccions audiovisuals per poder descriure, definir, explicar i justificar.


Aprendre a escriure millor des de totes les àrees

Una de les activitats que podem considerar bàsiques durant el procés d’ensenyament-aprenentatge és escriure. Els alumnes escriuen per recordar els continguts treballats a classe, exposar un raonament, descriure un procés, plantejar i resoldre problemes, mostrar que han entès els conceptes, per ser avaluats… Podem considerar que un alumne ha construït adequadament el seu coneixement si és capaç d’expressar-lo en forma de discurs lingüístic (oral o escrit), matemàtic,.. però avui en dia també, si és capaç de plasmar-ho en una producció audiovisual. Amb un vídeo, una fotografia o una presentació també constatem si l'alumnat ha construït adequadament. Cada mitjà és específic per a un missatge. Hi ha continguts que és millor escriure i d'altres millor fer-ne una producció audiovisual o fins i tot combinar ambdues coses.

Tot i que escriure sigui una activitat habitual a les classes, un cert nombre d’alumnes tenen dificultats a l’hora de redactar els seus textos i produir audiovisualment.

- Els podem ajudar a escriure i produir millor?

- No escriuen i no produeixen bé perquè no coneixen el contingut o és que no saben ben bé com afrontar una tasca en què s’hagi d’escriure o produir?

- S’aprèn a escriure o produir qualsevol tipus de text escrit o audiovisual o cal aprendre específicament a escriure o produir diferents tipus de textos o produccions audiovisuals en cada situació d’aula?

- Qui ha d’ensenyar a escriure i produir als alumnes?

- N’aprenen sols?

- És feina del professor de llengua o dels professors de cada matèria?

- Podem aprofitar les TIC per aconseguir que els alumnes entenguin i escriguin millor?

En aquest capítol intentarem desenvolupar aquestes qüestions. Proposarem diverses activitats que ens poden orientar sobre com ajudar sobretot els nostres alumnes a escriure millor però també a orientar-los en com produir audiovisualment.

A part dels fonaments exposats en el marc teòric, pel que fa a la producció de documents, partim dels punts següents:

 • L’aprenentatge dels continguts va estretament lligat al fet de poder expressar-los. L’escriure i la producció audiovisual ajuda als estudiants a reformular la seva pròpia comprensió, reflectint el que s’està aprenent, acceptant les noves idees. Escriure i produir és essencial per documentar les relacions entre evidències, justificacions i afirmacions, i permet tenir temps per reflexionar sobre les idees, imatges mentals i afirmacions.
 • Perquè l’estudiant pugui adoptar el paper que li demanem i sigui capaç d’escriure textos acadèmics acceptables dins del context escolar o produir audiovisualment, ha de tenir un cert domini dels diferents gèneres de text o produccions audiovisuals habituals en una classe. Per exemple, cal conèixer les característiques d’un text argumentatiu si hem d’escriure una argumentació, o d’una descripció si hem de descriure o definir un concepte.
 • Parlant de llengua escrita,sovint partim del supòsit que els alumnes saben llegir i escriure, en termes genèrics, i donem per fet que aquests aprenentatges s’han produït, o sinó s’han de produir, en el marc de les matèries específicament lingüístiques. De vegades, no som prou conscients que una part dels aprenentatges lingüístics, els que es relacionen específicament amb la matèira, no s’ensenyen a les classes de llengua. Difícilment el professor de llengua ensenyarà als alumnes com escriure la interpretació d’un gràfic històric o matemàtic, un informe de pràctiques, o la descripció d’un procés tecnològic. Per tant, a part del treball de base fet des de les àrees lingüístiques, podem ajudar des de les diferents àrees a millorar els nostres alumnes a l’hora d’escriure el que necessiten específicament en la nostra matèria, i per tant, també a reestructurar, organitzar i aprofundir el coneixement de la nostra disciplina. No és que ens haguem de convertir en professors de llengua, sinó que a la vegada que treballem la nostra matèria, podem simultàniament i de forma pràctica, ajudar el nostre alumnat a activar les habilitats necessàries per produir diferents tipus de text.

Pràctiques

 • Pràctica 1 Les habilitats lingüístiques de descriure, definir, explicar, justificar i argumentar
 • Pràctica 2 Hi ha moltes descripcions, tot depèn des d'on es mira
 • Pràctica 3 Valoració de diferents propostes per treballar la descripció i la definició
 • Pràctica 5 Anàlisi de textos explicatius i justificatius