Introducció Mòdul 2

Mirar, llegir i entendre

Objectius

 • Valorar la complexitat del procés lector i la necessitat de practicar-ho desde les diverses àrees curriculars a l'ESO.
 • Analitzar i valorar diferents activitats i formats de lectura que poden millorar l'aprenentatge de les àrees.
 • Conèixer estratègies per millorar la lectura de diferents textos.
 • Prendre consciència de la tipologia dels textos, dels moments, dels procediments i de les finalitats de llegir a les classes en les diverses àrees curriculars.
 • Aprendre a llegir imatges en diversos formats.
 • Analitzar diferents tipologies de textos i de materials audiovisuals.

Continguts

 1. La lectura a les aules de secundària: aproximació a l'estat de la qüestió a partir de l'experiència del propi grup.
 2. La comprensió de textos a les àrees curriculars.El procediment lector(abans, mentre i després de llegir).
 3. Lectura literal, inferencial, avaluativa i creativa d'un text.
 4. La lectura d'imatges.
 5. La lectura digital.
 6. Lectura cooperativa.
 7. Lectura crítica.
 8. Reflexió a partir de la revisió dels propis procediments lectors (metareflexió)
 9. Recapitulació i síntesi. Llegir a les àrees curriculars a l'ESO:moments, finalitats, tipologia, estratègies al llarg d'una seqüència didàctica.


Reflexió sobre la necessitat de treballar els processos de comprensió escrita des de les diferents àrees del currículum


✔ La lectura comprensiva és una eina bàsica en qualsevol àrea d’aprenentatge i un instrument fonamental en el desenvolupament de la vida quotidiana de les persones: la comunicació amb els altres a través dels textos i la comprensió de la realitat passen per un bon domini de la lectura.

✔ Per aquestes raons, els docents hem de compartir la responsabilitat de treballar amb els alumnes la comprensió escrita, entesa com a vehicle indispensable per l’assoliment de les competències bàsiques, l’ampliació i aprofundiment dels aprenentatges i, en general, per el desenvolupament integral de la persona.
✔ Tanmateix, abans d’arribar a acords entre el professorat sobre la manera de treballar els processos que faciliten l’adquisició d’aquesta competència, seria bo considerar alguns aspectes com els següents:

✔ És condició de la comprensió escrita que els alumnes hagin adquirit una bona mecànica lectora. Ara bé, la competència en comprensió escrita va més enllà de l’habilitat de llegir, ja que requereix posar en funcionament estratègies cognitives que molts alumnes no saben aplicar: fer prediccions sobre el contingut dels textos, identificar el tema, l’estructura i les idees principals, fer deduccions a partir del context, etc.
✔ Quan parlem de “comprendre la lectura”, les nostres expectatives poden ser diverses, però hauríem de prioritzar el fet que l’alumnat sigui capaç d’interioritzar allò que llegeix, per tal de relacionar la nova adquisició amb els coneixements que ja posseeix i donar-los projecció envers nous aprenentatges.

✔ Reflexió sobre la necessitat de treballar els processos de comprensió escrita des de les diferents àrees del currículum

✔ La lectura comprensiva és una eina bàsica en qualsevol àrea d’aprenentatge i un instrument fonamental en el desenvolupament de la vida quotidiana de les persones: la comunicació amb els altres a través dels textos i la comprensió de la realitat passen per un bon domini de la lectura.
✔ Per aquestes raons, els docents hem de compartir la responsabilitat de treballar amb els alumnes la comprensió escrita, entesa com a vehicle indispensable per l’assoliment de les competències bàsiques, l’ampliació i aprofundiment dels aprenentatges i, en general, per el desenvolupament integral de la persona.

✔ Tanmateix, abans d’arribar a acords entre el professorat sobre la manera de treballar els processos que faciliten l’adquisició d’aquesta competència, seria bo considerar alguns aspectes com els següents:
✔ És condició de la comprensió escrita que els alumnes hagin adquirit una bona mecànica lectora. Ara bé, la competència en comprensió escrita va més enllà de l’habilitat de llegir, ja que requereix posar en funcionament estratègies cognitives que molts alumnes no saben aplicar: fer prediccions sobre el contingut dels textos, identificar el tema, l’estructura i les idees principals, fer deduccions a partir del context, etc.

✔ Quan parlem de “comprendre la lectura”, les nostres expectatives poden ser diverses, però hauríem de prioritzar el fet que l’alumnat sigui capaç d’interioritzar allò que llegeix, per tal de relacionar la nova adquisició amb els coneixements que ja posseeix i donar-los projecció envers nous aprenentatges.
✔ Els nostres alumnes habitualment s’han d’enfrontar a diverses tipologies de text, tant en la seva vida quotidiana com en el context escolar. La situació ideal podria ser presentar-los i treballar textos molt diversos, tant des del punt de vista formal com de contingut.

✔ La utilització de textos no és aliena a cap àrea del currículum, tant si es tracta d’àrees instrumentals, com científiques, tècniques, socials o d’expressió: en un moment o altre de l’aprenentatge de totes les àrees (proves, documents de suport, instruccions…) el text escrit és el vehicle primordial de comunicació amb l’alumnat.
✔ Finalment cal considerar que els textos que presentem als alumnes responen a uns objectius i una planificació i que, en conseqüència, per tal d’extreure’n el màxim profit, haurien d’acomplir algunes condicions com les següents:

1. La informació que proporcionen els textos ha de tenir en compte els coneixements previs de l’alumne, per tal de facilitar-ne la comprensió i ajudar-lo a integrar nous aprenentatges.

2. L’estructura del text ha de tenir relació amb la seva funció comunicativa. 3. La idea principal del text s’ha de fer palesa després de fer-ne una primera lectura.

4. Els organitzadors textuals (títols, subtítols, negretes…) han de facilitar la comprensió del text.

5. L’estructura global del text ha de ser de fàcil reconeixement.

6. El text ha de contenir elements que manifestin les relacions entre les idees. 7. La relació entre la informació coneguda i la nova ha de ser fluïda.

8. El registre lingüístic ha de ser l’adequat. (…).

FONT: Xarxa CB secundària. Veure:http://www.xtec.es/~ebernal1/documents/metodologia_c.escrita.pdf

La lectura digital i la literacitat crítica.

La revolució que suposa per a la comunicació i l’aprenentatge l’extensió de Internet i d’altres mitjans multimèdia, precisa un plantejament crític i reflexiu en la forma d’abordar la lectura digital, que a més de missatges de text inclouen sovint imatges i sons. Això suposa que cal treballar i desenvolupar amb els estudiants les destreses necessàries per tal de cercar i processar amb eficiència els documents digitals en els seus diversos formats i també, orientar-los en uns criteris que els ajudin a valorar les fonts i documents de manera crítica.

Pràctiques