Projecte

El projecte del curs us ofereix tres possibles propostes per mostrar l'assoliment dels objectius d'aprenentatge plantejats per al curs. L'estudiant ha de triar una proposta i aplicar-la a l'àmbit temàtic o competencial de la seva elecció relacionat amb l'assignatura.

El projecte ha de mostrar l'assoliment per part dels estudiants dels continguts desenvolupats en els mòduls del curs. L'estudiant pot escollir lliurement el tema que consideri d'interès dins del marc d'una de les tres propostes.

Propostes

I.-Filosofia i TAC

Una primera proposta s'escau dins l'àmbit de projectes col·laboratius en xarxa aplicats a l'àrea de Filosofia.

II.- Paideia

Una segona proposta s'emmarca dins l'àmbit de la recerca i la didàctica de la Filosofia.

III.- Filonautes

Una tercera proposta proposa desenvolupar un projecte d'innovació d'un tema de Filosofia a Internet

Requisits

El projecte presentat ha de fer constar un apartat amb la justificació d'aquest projecte.

El projecte ha d'aportar les conclusions de l'autor.

El document ha de presentar un apartat amb la Webgrafia específica.

El document ha de respectar la proposta explícita en l'apartat formats (cfr.apartat anterior).

Cal potenciar l'ús de les noves tecnologies.

Cal mostrar indicadors de la competència digital.

Cal oferir indicadors de les competències transversals treballades en el curs, com ara la competència audiovisual.