Presentació

Els objectius d'aquest curs són els següents: integrar la xarxa Internet en la docència de la Filosofia,integrar els projectes col·laboratius i la recerca docent en xarxa en l'esmentada àrea de coneixement.

L'assoliment d'aquests objectius té com a finalitat afavorir la competència digital i la seva implementació a les aules.El treball per competències es planteja a partir de la selecció de recursos i la metodologia de treball específica adreçada al professorat d'aquesta branca del coneixement per al Batxillerat.

La present proposta ha estat elaborada tant des de la mateixa pràctica professional dels autors i de l'equip referenciat en els mòduls com de la recerca específica amb criteris d'aplicabilitat i d'experiències contrastades.

El present material us vol oferir una selecció qualitativa de recursos digitals educatius que se'ns ofereixen en codi obert a Internet i les eines TIC per donar suport a la tasca docent en l'assignatura dins l'àrea de Ciències Socials. Els esmentats recursos han estat pensats i seleccionats en el marc del web 2.0 i en clau col·laborativa.

Internet ha esdevingut un referent imprescindible tant per a la tasca docent i acadèmica com professional. La nova era Internet ens obre les portes al segle XXI i ens aporta projectes col·laboratius, especialitzats i oberts en clau internacional. La xarxa ha passat de ser un arxiu de material i d'informació de tot tipus en el lloc de referència, a una xarxa social i acadèmica per fer créixer els projectes de l'equip docent i de les diverses àrees curriculars. En aquest sentit, el professorat resta oberta al treball en equip, a la innovació i a la pluriscidiplinarietat, sense caixes estanques i compartimentades. Aquest fet té una repercussió directa en l'alumnat, ja que pot fruir alhora d'una qualitat docent de rigorosa actualitat.

A la xarxa Internet ens cal disposar de criteris de selecció quant a la qualitat i l'optimització del temps emprat en la recerca. En aquest tasca el professorat ha de tenir una aportació significativa i amb l'avantatge de posar a l'abast les opcions més punteres.

Així doncs, encetem el curs amb la certesa que hi ha coses molt bones a la xarxa que possibiliten el treball a l'aula per a tots els nivells, amb diversitat de continguts, interactives, multimèdia, en diversos formats (recursos digitals, Wiki, Audiovisuals educatius, Publicadors, PHP, MOODLE, HTML, FLASH, PDF…) i en diferents idiomes.

A través d'Internet és possible accedir a diversos programes per emprar amb els alumnes eines per crear materials o, senzillament, disposar d'informació per preparar classes, exercicis o proves adequades als nostres estudiants.

Aquesta pluralitat de recursos i d'opcions fa necessari saber trobar i seleccionar el material adient per a l'aula i per al centre docent, si s'escau. Internet és un mitjà que exigeix una cerca activa i una valoració crítica del que s'hi troba. Per això, cal una mica de tècnica per utilitzar els cercadors, organització per emmagatzemar sistemàticament la informació obtinguda i optimitzar els recursos i el temps invertit en la recerca.

De bon començament hem d'agrair a tots els autors i les autores de materials educatius de Ciències Socials publicats de forma desinteressada a Internet, la seva generositat i el treball ben fet: sense ells i elles aquest curs no es podria fer realitat.

Objectius

Els objectius del curs DBFL, Internet i filosofia al Batxillerat, són els següents:

 • Apropar nous recursos TIC en clau col·laborativa, adients per a l'ensenyament de les Ciències Socials i les seves prestacions, i cercar-ne de nous.
 • Integrar la competència digital en la matèria de Filosofia i ciutadania dins l'àrea de Ciències Socials.
 • Afavorir l'ús dels audiovisuals educatius en xarxa per assolir competències transversals potenciadores de destreses plenament integrades al segle XXI i pensades per a l'alumnat.
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional.
 • Promoure l'ús de recursos TIC en l'àrea de Ciències Socials d'ESO i Batxillerat a l'aula.
 • Proposar i estudiar exemples d'ús didàctic dels recursos TIC a l'aula.
 • Concretar alguns dels continguts apresos en l'elaboració d'un projecte propi d'ús curricular.

Per dur a terme aquests objectius, s'analitzaran els continguts d'Internet i de les TIC que es poden aplicar en els diversos àmbits curriculars, tot concretant-los en el marc del Batxillerat tal com s'explica en l'apartat Estructura del curs d'aquesta mateixa guia.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Dissenyar un curs d'aquestes característiques condiciona l'estructura que cal donar-li:

 • Posar l'èmfasi en les eines.
 • Posar-lo en els apartats dels currículums.

En la present proposta s'han tingut en compte eines a l'abast, com ara: "Quaderns virtuals", "WebQuest", audiovisuals educatius i de "Projectes col.laboratius", etc. Podeu consultar tant els videotutorials específics disponibles al portal Edu3.cat, com els materials en obert per a tothom i més desenvolupats dins l'oferta formativa del propi Departament d'Educació.

Per les raons anteriors, s'ha cregut més convenient posar l'èmfasi en els apartats sobre els currículums i examinar recursos diversos en cada mòdul, sempre amb la intenció que hi hagi algun nexe temàtic comú. Tenint en compte aquest plantejament, els mòduls són:

 • Mòdul 1: Quaderns de bitàcola blocs per a l'aula de Filosofia i ciutadania
 • Mòdul 2: La recerca de la pedra filosofal: caçadors de tresors
 • Mòdul 3: Teatrum philosophicum
 • Mòdul 4: Els mitjans educatius aplicats a la Filosofia
 • Mòdul 5: Recursos en xarxa: la Història de la filosofia en clau col·laborativa
 • Mòdul 6: Filowiki, una nova eina per a la docència

En aquells temes en què ha estat possible s'han introduït pràctiques específiques per al Batxillerat, i sempre s'ha procurat incloure en cada mòdul pràctiques de suport.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.