El projecte final

El projecte final és l'element amb el qual es conclou el curs. El seu objectiu és que l'alumnat que l'ha seguit apliqui els coneixements apresos en els mòduls de forma autònoma. És indispensable per superar el curs.

El projecte ha de ser un esquema d'un conjunt d'activitats fetes amb el GeoGebra que formin part d'una unitat didàctica per a ESO o Batxillerat, i ha d'estar escrit en un document de text, o de html, on hi consti:

  • El títol del projecte
  • Un breu resum dels continguts i objectius didàctics que es pretenen cobrir amb les activitats
  • La relació de les finestres actives previstes
  • Una breu descripció de cada finestra activa
  • Un breu resum de com es preveu la utilització del projecte a l'aula