Introducció de la derivada d'una funció en un punt

En aquesta pràctica elaborareu una activitat que permet visualitzar el concepte de derivada d'una funció en un punt.

 • Es fa el càlcul de la taxa mitjana de variació 1) i es fa el pas a la taxa instantània de variació: derivada en un punt.
 • Alhora s'acompanya aquest treball amb el que habitualment s'indica com la introducció geomètrica de la derivada. Veurem com es pot arribar al concepte de derivada en un punt observant com una successió de secants a la gràfica d'una funció tendeixen a una tangent, el pendent de la qual és precisament la derivada en el punt de tangència.

Podeu practicar movent el punt x = … que veieu sobre l'eix de les x i acostant-lo al punt a = … amb el benentès que podeu mostrar/amagar informació amb les caselles de verificació. També podeu variar la posició del punt a=… si voleu estudiar la derivada en un altre punt. Un efecte que pot reforçar l'idea de límit és activar el traç de la recta secant i acostar el punt x al punt a.


Voleu descarregar-vos aquesta construcció?


Per fer-ne la construcció us suggerim que deixeu visibles els eixos i invisibles la finestra algebraica i la graella.

 • Entreu a la casella d'entrada la funció f(x) = -x² / 5 + 3 x - 1. De fet podríeu entrar a qualsevol altra. Hem triat aquesta per tal que es vegi bé el que volem representar.
 • Amb l'eina Punt nou dibuixeu un punt sobre l'eix d'abscisses, ben a la dreta de la pantalla.
 • Canvieu el nom d'aquest punt per X2. Aquest serà el punt mòbil que acostarem al punt on volem estudiar la variació instantània de la funció.
 • Escriviu a la casella d'entrada b = x(X2) i després A = (b,f(b)). Amb això heu representat el punt A sobre la gràfica de la funció que té com a primera coordenada la primera coordenada de X2.
 • Entreu ara el punt B = (0,y(A)). Si desplaceu el punt X2 comprovareu que aquest punt B dóna el valor de la imatge del punt d'abscissa X2.
 • Dibuixeu un altre punt sobre l'eix d'abscisses, per exemple el de coordenades (2, 0). Canvieu-li el nom per X1.
 • Escriviu ara a la casella d'entrada a = x(X1) i, tot seguit, entreu el punt C = (a,f(a)) que veureu de seguida representat.
 • Dibuixeu la recta que passa per A i C.
 • Entreu el punt D = (0,y(C)).
 • Dibuixeu els segments A B, X2 A, C D i X1 C.
 • Feu que aquests segments es vegin amb una línia discontínua.

 • Amb l'eina Insereix text entreu el text per a mostrar f(x(X1))

Textos

 • Desplaceu-lo en el tauler gràfic de manera que es vegi bé, a prop del punt D.
 • Repetiu el mateix procediment per al punt B, mostrant el text corresponent a f(x(X2))

 • Dibuixeu una recta horitzontal (paral·lela a l'eix d'abscisses) que passi pel punt C.
 • Trobeu la intersecció d'aquesta recta amb el segment X2 A. Serà el punt E.
 • Dibuixeu els segments CE i AE. Feu que es vegin de color vermell.

La construcció està prou avançada. Si desplaceu el punt X2, veureu que la secant es va desplaçant. Ara bé, si el desplaçament de X2 fa que aquest punt quedi a l'esquerra de X1, alguna cosa falla… Anem a solucionar aquest petit problema.

 • Desplaceu el punt X2 de manera que quedi a l'esquerra del X1.
 • Dibuixeu una recta horitzontal que passi pel punt A.
 • Trobeu la intersecció d'aquesta recta amb el segment X1 C. És el punt F.
 • Dibuixeu els segments AF i CF i feu que es vegin de color vermell.

Tot seguit dibuixareu la tangent a la gràfica en el punt C.

 • Desplaceu el punt X2 un altre cop de manera que quedi com estava inicialment.
 • Trieu l'eina Tangents i feu clic sobre la gràfica de la funció i després sobre el punt C. Queda representada la tangent a la gràfica en el punt C.

Ara introduireu els textos que identifiquen la secant i la tangent.

 • Obriu la finestra algebraica i comproveu quins noms ha posat el programa a les rectes secant i tangent.
 • Canvieu aquests noms. Feu que siguin t el nom de la recta tangent i s el de la secant. Tanqueu la finestra algebraica.
 • Amb el botó dret del ratolí obriu el pop-up que permet establir propietats dels objectes i seleccioneu aquestes dues rectes. Veureu que a la pestanya Àlgebra és possible escollir diferents maneres d'expressar-ne l'equació. Trieu l'opció Equació y = a x + b, que segurament serà la que estarà establerta per defecte.
 • Introduïu-hi els textos corresponents a la "Recta secant " per a s identificant la secant i "Recta tangent " per a t per a la tangent.
 • Situeu aquests rètols com us sembli més adient.

Acabeu ara els últims detalls de la construcció.

 • Entreu el text dinàmic associat al punt X1, (que mostri el valor a).
 • I el corresponent associat al punt X2. Textos dinàmics
 • Desplaceu-los per tal que es vegin bé i feu invisibles les etiquetes dels punts X1 i X2.
 • Seleccioneu el segment AE i, amb el botó dret, accediu a Propietats. Feu que es vegi l'etiqueta, però només amb l'opció Valor activada. Feu el mateix amb el segment CE.
 • Situeu un altre cop el punt X2 a l'esquerra del X1. Hi apareixen els segments AF i CF.
 • Dibuixeu els punts mitjans d'aquests segments (amb l'eina corresponent, que trobareu al mateix grup que la de punt nou). Això ho feu per poder associar uns textos que faran d'etiquetes per tal que agafin valors negatius, com veureu tot seguit. Seran els punts G i H, respectivament.

 • Trieu l'eina Insereix text, entreu el text dinàmic text dinàmic i, a la finestra de propietats, pestanya Posició indiqueu el punt G. • Feu el mateix amb el text dinàmic corresponent a f(b) - f(a) text dinàmici associeu-lo al punt H. D'aquesta manera, aquests valors són negatius. Feu que es vegin del mateix color que els segments.


 • Feu invisibles tots els punts i les rectes que hem fet servir per a la construcció.
 • Desplaceu el punt X2 i observeu el que passa.
 • També podeu desplaçar el punt X1 i estudiar així la variació instantània en un altre punt.

Ara entrareu els textos finals.

 • Entrareu unes noves variables per simplificar les expressions. Entreu n1 = f(b) - f(a).
 • Entreu n2 = b - a. Aquí n2 representa el resultat del que en el gràfic apareix com x - a, que dóna la idea que x és l'abscissa mòbil.
 • Trieu l'eina Insereix un text i feu clic en un lloc del tauler gràfic on voleu que hi vagi el primer text.
 • Activeu l'opció Fórmula LaTeX per obtenir el text corresponent per representar la Taxa Mitjana de Variació entre x i a.

TVM

 • Repetiu el procediment anterior amb el text • Creeu una casella per mostrar o amagar el títol TMV i recta secant i hi podeu incloure el dibuix de la recta secant, el text corresponent a l'equació d'aquesta recta i el text que indica el valor de la TMV. Situeu-la on us vagi bé del gràfic.
 • Actueu anàlogament amb una altra casella per mostrar o amagar Recta secant i derivada per x=a. 2)
1) En la literatura matemàtica no hi ha unanimitat sobre la denominació: taxa mitjana de variació o taxa de variació mitjana o, simplement, variació mitjana atenent que no s'expressa com una taxa, en %. En aquests materials hem decidit adoptar la denominació que trobem en un dels primers textos de matemàtica en català per a la Secundària, per altra banda de reconegut prestigi didàctic: Introducció a les derivades. Grup Zero. (ICE UAB. Editorial Vicens Vives. Primera edició: Barcelona 1980. Edició experimental: 1977).
2) I si després de crear-la volem treure un objecte d'una casella o afegir-n'hi un altre? No hi ha un procediment automàtic per a aquesta acció. Convé saber que una casella per mostrar o amagar objectes es correspon amb una variable booleana. Imaginem que una d'aquestes caselles ha rebut el nom de m. Aleshores:
 • Si volem afegir un objecte a aquesta casella m accedirem a les propietats d'aquest objecte i, a la pestanya Condició per mostrar l'objecte, escriurem m…, però si l'objecte ja tingués una condició condició per ser mostrat, aleshores hi escriuríem condició ∧ m.
 • Si volem que un objecte que estava inclòs en una casella m deixi d'estar-hi, accedirem a les propietats d'aquest objecte i, a la pestanya Condició per mostrar l'objecte, esborrarem la m que hi veurem.))
Ara només queda que modifiqueu els colors dels objectes i textos i la mida de les lletres per arribar a una construcció com la que podeu veure al principi de la pràctica. Desplaceu els punts X2 i X1 i observeu els efectes, mireu que tot funcioni adequadament… i guardeu la feina!!! Imagineu aquesta activitat en el marc d'una classe, amb una pissarra digital (encara que no sigui interactiva) i també en una aula d'informàtica amb treball individual per part de l'alumnat, amb unes instruccions de treball ben clares. Ben segur que penseu que disposar del GeoGebra és realment un valor afegit a la possibilitat d'escriure amb guix (ni que sigui amb guixos de colors) per a la lliçó d'introducció del concepte de derivada en un punt.