Els textos dinàmics: parts fixes i parts variables.

Val la pena donar un cop d'ull i entendre com funcionen en profunditat els textos dinàmics.

Els textos que combinen parts fixes i parts variables no presenten gaires dificultats amb les caixes de l'assistent de textos dinàmics com heu vist a la pràctica 4 del mòdul 2. Però a les versions del GeoGebra anteriors a la 4.0, el tema dels textos dinàmics era una mica més complicat i alguna cosa encara en queda… Per exemple quan s'analitzen els passos d'una construcció (menú Visualitza | Passos de la construcció).Textos dinàmics. Aprofundiment

Analitzeu bé aquesta imatge. Correspon als passos d'una construcció de la pràctica 2 d'aquest mòdul.

De ben segur que amb la imatge sabeu com crear aquesta construcció. Però fixeu-vos molt bé en les dues darreres línies, les que fan referència als textos:

Al text1, a la definició, hi trobem escrit

 "el mòdul de " + a + " és " + mòdul +"" 

Cal que mirem d'entendre bé què signifiquen els símbols + i les cometes " .

El text que hi ha entre les primeres cometes és la part fixa

 "el mòdul de " 

A continuació, escriviu un signe + per enganxar l'altra part, que és variable. Després escriviu la lletra a sense cometes, ja que voleu que al text hi aparegui el valor de a. D'aquesta manera, en canviar el nombre complex a, el valor de a variarà i aquesta variació es reflectirà en el text.


Tot seguit, torneu a escriure

 + " 

per indicar que volem enganxar més text. Hi ha una altra part fixa, el verb ser:

  és 

altre cop cometes i ara per la darrera part variable

  " + mòdul 

que mostrarà el valor de la variable definida mòdul. Per últim, es tanca amb dues cometes seguides:

""

És evident, com ja hem dit, que no té punt de comparació l'escriptura utilitzant l'assistent que no pas escriure directament però en algun cas, mirant el passos d'una construcció ens podria caldre entendre què s'ha fet amb els rètols que hi trobem.
"el mòdul de " + a + " és " + mòdul +""