Consideracions sobre les actualitzacions dels materials

Els materials d'aquest curs de matemàtiques amb GeoGebra han sofert algunes petites actualitzacions periòdiques. No s'ha pogut fer una actualització completa i exhaustiva.

Així doncs, heu de saber que els canvis i actualitzacions que s’han fet als materials no pretenen ser uns materials del tipus
"tot allò que es pot fer amb el GeoGebra".
Tampoc serien del tipus "totes les novetats del GeoGebra versió 4.2".

De fet la idea que s’ha plasmat en aquests materials és la d'aprofitar uns molts bons materials existents, pensats en la primera versió per al GeoGebra 3.2, i com que amb el pas del temps han aparegut novetats en les diferents versions del GeoGebra, alguns procediments que s'explicaven i que amb les versions actuals es poden fer de manera molt més senzilla convenia actualitzar-los.

Per això, potser podeu trobar a faltar descripcions de com s'utilitzen alguns nous comandaments de la versió 4.2, o explicacions d'algunes opcions i funcionalitats del programa.
Confiem que els materials es podran revisar/ampliar novament, ja que noves versions del GeoGebra, com la 5.0 apareixeran en breu.

Estructura del curs

En el primer mòdul del curs D55 es donen totes les instruccions per conèixer el programa GeoGebra i poder-hi fer les primeres pràctiques sobre temes de geometria, que es continuen en el mòdul 2. En aquest segon mòdul, a més, es veu com editar els diferents tipus d'objectes.


En els dos mòduls següents es presenten altres recursos que permeten copsar tota la potència del GeoGebra, i s'apliquen per aprofundir el treball geomètric, amb alguns aspectes que es poden considerar d'ampliació. També es tracten elements per afegir aleatorietat a les construccions.


En els dos mòduls següents es fa un recorregut pels continguts de gràfiques de funcions i de l'anàlisi matemàtica i es comprova que el GeoGebra també ofereix unes grans possibilitats didàctiques en aquests temes.


El setè mòdul es dedica al treball amb el full de càlcul que incorpora el GeoGebra i es concreta la feina en la realització d'activitats en el marc de l'estadística i la probabilitat que poden esdevenir, immediatament, activitats de classe.


El curs acaba amb la realització d'un treball final, que pugui ser d'utilitat didàctica. Per aquest motiu, en el darrer mòdul, el vuitè, es recullen algunes novetats de les darreres versions del GeoGebra, alhora que es mira de preparar el projecte.

Després de presentar un projecte i rebre'n el vistiplau de part de la persona formadora del curs, caldrà elaborar el treball, revisar-lo si cal seguint les indicacions de la tutoria, i presentar-lo ja acabat abans de la data de cloenda del curs.


Orientacions per al seguiment del curs

Cada mòdul conté, aproximadament, unes sis pràctiques guiades, que convé fer amb tot detall. Aquests materials, o pràctiques, estan guiades i redactades per a l'autoaprenentatge. Seran els elements de treball que us ajudaran a conèixer i "treure tot el suc" del programa GeoGebra.

Tanmateix l'evolució del GeoGebra s'assembla força a un "creixement exponencial" i en les diverses actualitzacions que se n'ha fet (el curs 2009-2010, l'estiu del 2012, i sobretot el curs 2012-2013) s'han volgut incorporar activitats perquè les persones participants en el curs puguin conèixer tots els recursos que el programa els ofereix.

Això fa que alguns mòduls1) hagin quedat molt densos de continguts i, per aquesta raó, algunes pràctiques o apartats es poden interpretar en el sentit que, en una primera lectura, no és necessari aprofundir-hi molt. Podeu llegir-ho ràpidament i aleshores, si us interessa el tema, el treballeu a fons i, altrament, sabeu on el podeu consultar quan us interessi. Tingueu en compte, doncs, que algunes pràctiques o apartats de pràctiques els veureu indicats amb un (*) i que això significa que es tracta de materials d'ampliació.

També us trobareu que algun mòdul pot contenir algun Annex.


Recursos

Aquest apartat de recursos recull una Taula de les eines del GeoGebra organitzades en els corresponents menús.

1) en especial el 3, el 4, el 6 i el 7, on es presenten molts recursos nous