Projecte: Sistema de comunicació i col·laboració a l'entorn educatiu

El projecte de treball és l'element sobre el qual giren tots els continguts del curs. Té una doble finalitat. Per una banda esdevé l'eix vertebrador i principal de l'activitat formativa i per l'altra és l'element on s'aniran incorporant els diversos continguts i pràctiques del curs que l'alumne/a vagi assolint en els diversos mòduls de forma autònoma. És indispensable per superar el curs, juntament amb la realització dels mòduls que el composen, i es desenvolupa des de l'inici del curs.

El projecte s'iniciarà entre els mòduls 2 i 3. Caldrà expressar les línies bàsiques del projecte, que s'haurà de fonamentar en el desenvolupament didàctic d'un blog i/o una wiki. És a dir, quan en els mòduls 2 i 3 engeguem un blog i/o una wiki, ja ho farem amb un clar objectiu i determinació. Serà el treball continu i la seva aplicació al llarg el curs allò que comportarà el desenvolupament del projecte.

Per altra banda, la gestió del curs es realitzarà des d'un entorn Moodle, on es farà el seguiment de les diferents activitats programades i hi haurà els corresponents espais per al debat i resolució de dubtes. En aquest espai, i durant la durada del curs, el participant anirà elaborant un e-portafoli personal amb reflexions sobre l'evolució del seu aprenentatge. Quan es faci ús de serveis externs web 2.0, on calgui disposar de comptes d'usuari/ària i contrasenyes, aquests seran facilitats pels tutors/es del curs en el moment oportú.

És bo comentar que, donat que s'utilitzaran serveis que estan en contínua evolució, ja siguin per part del Departament d'Educació, com per part dels que hi ha disponibles lliurement a la web, és possible que alguna pràctica, imatge o text de suport complementari tingui alguna divergència amb el que correspongui en un moment donat.